Privatøkonomi

Spørg om penge: Boafgift ved arv til gode formål

Efter boafgiftsloven skal der betales boafgift (arveafgift) af arv, som arvingerne modtager efter en afdød person. Men skal arven tilfalde et ”godt formål”, kan arven i nogle tilfælde fritages for afgift. Er man i overvejelser om at begunstige det gode formål i sit testamente, er det en god ide at få afklaret, om det gode formål er fritaget for afgift.

Efter de gældende regler om boafgift (arveafgift) skal betales en boafgift på 15 pct. vedrørende arv, som tilfalder den nærmeste familie. Omfattet af den nærmeste familie er bl.a. børn, stedbørn, børnebørn og fjernere livsarvinger samt forældre. Samlevere, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet, er også omfattet. Det kan tilføjes, at der ikke skal betales afgift af arv, som tilfalder en ægtefælle.

Arv, som tilfalder fjernere familiemedlemmer eller andre, skal afgiftsberigtiges, dels med boafgiften på 15 pct. og dels en yderligere afgift, betegnet ”tillægsboafgift”, på 25 pct. Som følge af beregningstekniske regler vil den effektive afgift maksimalt andrage 36,25 pct. Reglerne indebærer bl.a., at arv til søskende, nevøer, niecer og andre personer med en vis familiemæssig tilknytning samt arv til venner m.v. skal berigtiges med afgiften på op til 36,25 pct. Det samme gælder som udgangspunkt for arv til foreninger, institutioner, selskaber m.v., jf. dog nedenfor. ..

BRANCHENYT
Læs også