Serier

Spørg om penge: Kan man få fradrag for tab på depositum på udlandsrejse

Corona rammer verden

Spørgsmål: Jeg læser altid og med glæde dine artikler om skatteforhold i avisen. Tak for det.

Jeg har et spørgsmål, som er opstået på grund af corona-krisen.

Jeg har købt en rejse til Grækenland i oktober 2019. Jeg har betalt et depositum på 2.400 kr. Rejsen er til mig og min kæreste. Vi er ikke gift. Nu er rejsen aflyst, og jeg har fået tilbud om ændring af rejsen eller få et tilgodebevis. Begge dele har jeg valgt ikke at acceptere. Det betyder, at mit depositum er tabt. Fordringen er i danske kroner.

Er dette tab fradragsberettiget i kapitalindkomsten? Så vidt jeg ved, er der en bagatelgrænse i kursgevinstloven på 2.000 kr. Det er ikke et bundfradrag. Jeg tror, at denne problemstilling vil interessere mange.

Venlig hilsen

K.K.

Svar: Efter den såkaldte kursgevinstlov, som drejer sig om beskatning af fortjeneste og tab på fordringer og gæld, har privatpersoner som udgangspunkt fradragsret for tab på en pengefordring, f.eks. et udlån til en nabo.

Der gælder dog forskellige undtagelser og modifikationer til denne regel, herunder bl.a., at årets nettotab på fordringer overstiger 2.000 kr. Overskrides bagatelgrænsen på 2.000 kr., er hele tabet fradragsberettiget.

Reglerne er herudover ikke ukomplicerede: Der må sondres mellem på den ene side pengefordringer omfattet af kursgevinstloven, og hvor der kan blive tale om fradrag, og på den anden side naturalieydelser, hvor private ikke opnår fradragsret for et tab.

Da De betalte depositum for rejsen, havde De krav på en ”rejse” og altså ikke krav på et pengebeløb. De har oplyst, at De har mistet dette depositum. På denne baggrund er det min vurdering, at der ikke er tale om et pengekrav, men et krav på en rejse. Der er derfor ikke fradragsret for tabet.

Var forholdet derimod det, at De havde krav på tilbagebetaling af dette depositum - og dermed altså et pengekrav - men rejsearrangøren ikke var i stand til at tilbagebetale dette, ville der være tale om et tab på en pengefordring og dermed fradrag.

Tabet skal opgøres som anskaffelsessummen minus en eventuel konkursdividende. Her gælder der imidlertid den særlige regel, at anskaffelsessummen er værdien af fordringen på det tidspunkt, hvor fordringen konverteres fra et krav på en rejse til et pengekrav. Hvis arrangøren er gået konkurs før denne konvertering, er anskaffelsessummen desværre 0 kr., og dermed er der heller ikke i denne situation fradragsret, da der her ikke ville være noget tab. Omvendt hvis rejsearrangøren var solvent på aflysningstidspunktet og kunne betale. I så fald vil der vær e fuld fradragsret for tabet.

Spørgsmål, der udvælges til besvarelse, kan bringes under mærke, men redaktionen skal kende spørgerens identitet og adresse.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte spørgsmål. Svarene i brevkassen er ikke individuel rådgivning, men generel orientering, der bringes uden ansvar for Jyllands-Posten.

Spørgsmål besvares ikke privat.

Læs mere på jyllands-posten.dk/sporgompenge

Skriv til Morgenavisen Jyllands-Posten,

Mediebyen 3, 8000 Aarhus C

E-mail: tommy@v.dk


BRANCHENYT
Læs også