Privatøkonomi

Særlige omstændigheder ved generationsskifte af fast ejendom

Værdiansættelse af fast ejendom ved arv- eller gaveovergang til den nære familie har meget stor praktisk betydning, og indgår i mange tilfælde som et væsentligt led i et generationsskifte. Spørgsmålet om, hvorvidt værdiansættelsescirkulæret, og herunder +/- 15 pct.-reglen, kan anvendes, eller om ”særlige omstændigheder” udelukker brug af cirkulæret, er derfor højaktuelt.

Prissætning ved overgang af fast ejendom indenfor den nære familie er en hyppigt forekommende problemstilling i skatteretten. Parternes aftale om prisen for ejendommen kan have betydning, dels for en eventuel avancebeskatning hos overdrageren og dels for en eventuel gavebeskatning hos erhververen.

Efter loven skal nærtstående anvende handelsværdien som pris, men ikke sjældent er det vanskeligt at fastslå en handelsværdi. For at gøre reglerne om værdiansættelse (prissætning) af faste ejendomme lettere at praktisere, dels for familien eller dødsboet og dels for skattemyndighederne, valgte Skatteministeriet i 1982 at fastsætte nærmere regler om værdiansættelsen af en række konkrete aktiver, herunder fast ejendom, ved gaveoverdragelse og arveudlæg i et cirkulære. Cirkulæret benævnes ofte ”værdiansættelsescirkulæret”...

Læs også
Top job