Kort nyt - om skat

Fradrag for advokat- og revisorsalær: Omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med etablering af eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed - herunder ved køb af en virksomhed - er i henhold til ligningslovens § 8J, stk. 1, fradragsberettigede.

I henhold til ligningslovens § 8J, stk. 3, kan sådanne omkostninger dog alligevel ikke fradrages, hvis de pågældende omkostninger må anses for et tillæg til en købesum eller et fradrag fra en salgssum.

Skat har indtil nu fortolket ligningslovens § 8J således, at stort set alle omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med køb af virksomheder er blevet anset for omfattet af ligningslovens § 8J, stk. 3. Indtil nu er der derfor nægtet fradrag for disse omkostninger.

Med to domme har Højesteret nu tilsidesat Skats praksis. I de to domme - der begge vedrører køb af bestemmende aktieposter - fastslår Højesteret, at det alene er den del af omkostningerne til advokat og revisor, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, der er omfattet af ligningslovens § 8J, stk. 3. Omkostninger til anden form for bistand fra advokat og revisor, herunder bistand i form af undersøgelser (due diligence), rådgivning, deltagelse i forhandlinger og udfærdigelse af kontrakter, kan derimod ikke anses for omfattet af bestemmelsen og er derfor fradragsberettigede.

Virksomheder, der er blevet nægtet fradrag for sådanne omkostninger, bør anmode om genoptagelse.

Læs mere på www.kromannreumert.com/skat.

Reserve-bedster
Vi har tidligere omtalt, at flere kommuner har indført forskellige former for "reservebedste"-ordninger, hvor reserve-bedster kan træde til ved børns sygdom. Som led i ordningen betaler forældrene et mindre beløb pr. time til reserve-bedsterne. Der har hersket usikkerhed om, hvorvidt ordningerne er skattepligtige eller ej, men på Skats foranledning har Skatterådet nu taget stilling i sagen, så der er kommet klare retningslinier.

Skatterådet har afgjort, at reserve-bedsternes honorar er skattepligtigt, og Skats direktør har i en pressemeddelelse udtalt, at uanset at man kan have sympati for reservebedste-ordningerne, så er der - som ordningerne er skruet sammen - tale om at reserve-bedsterne modtager et skattepligtigt honorar, der ligesom al anden indkomst skal beskattes. Derfor skal honoraret selvangives, og der vil være mulighed for at fratrække evt. driftsudgifter efter de almindelige regler.

Reserve-bedsterne kan i stedet for at modtage et honorar fra forældrene vælge at få godtgjort udgifterne efter regning. Dette vil kunne ske uden skattemæssige konsekvenser. Det vil også være muligt at etablere ordningerne som foreninger, hvor reserve-bedsterne udfører ulønnet arbejde og i stedet modtager skattefri godtgørelse fra foreningen efter Skatterådets satser.

Skattepligtig firmaudflugt
Østre Landsret har i en ny dom fundet, at et revisionsfirmas ansatte skulle beskattes af værdien af en firmaudflugt til Prag. Revisionsvirksomheden havde inviteret samtlige ansatte inklusiv deres ægtefæller til Prag på en weekendtur fra fredag til mandag. Formålet med udflugten var at sikre virksomhedens velfærd og sociale sammenhold for derigennem at sikre virksomhedens fortsatte eksistens og indtjening. Der var planlagt flere faglige aktiviteter i løbet af udflugten.

Østre Landsret fandt, at de ansatte skulle beskattes af firmaudflugtens markedsværdi, der kunne fastsættes til revisionsvirksomhedens faktisk afholdte udgift ved udflugten.

Medarbejderne skulle ifølge dommen beskattes af såvel deres egen deltagelse i udflugten som deres ægtefælles deltagelse.

Læs mere på www.kromannreumert.com/skat.

Slut med skattely på Isle of Man
De nordiske finansministre underskrev den 30. oktober 2007 aftale med den selvstyrende britiske ø Isle of Man om at udveksle informationer til brug for bl.a. de nordiske landes skattemyndigheder. Aftalen giver Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige mulighed for at indhente informationer. Hidtil har Isle of Man kun haft sådanne aftaler med USA og Holland.

Der er tillige indgået bl.a. aftaler om beskatning af skibs- og luftfart og en dobbeltbeskatningsaftale vedrørende personer.

De nordiske lande tilstræber at indgå aftaler om informationsudveksling med andre jurisdiktioner, hvor der findes behov for at udveksle oplysninger, som kan forhindre skatteflugt. Der foregår allerede forhandlinger med Aruba, Jersey og De Hollandske Antiller og planlægges drøftelser med Cayman Islands, Guernsey, Jomfruøerne og Bermuda.

Læs også