Svært at afskrive på en pc

skat I visse tilfælde kan en lønmodtager foretage skattemæssig afskrivning på en pc.

!I visse tilfælde kan lønmodtagere foretage skattemæssige afskrivninger på driftsmidler. Disse regler gælder også for pc'er. Men i praksis er det vanskeligt at opnå fradragsret for skattemæssige afskrivninger på pc'er. Og selv om der opnås fradragsret, vil fradragsretten i mange tilfælde blive beskåret, da pc'en også antages at blive anvendt til private formål.

I de senere år har mange arbejdsgivere stillet pc til rådighed for virksomhedens ansatte i hjemmet. Udviklingen er fra statens side hjulpet på vej gennem forskellige gunstige skattemæssige regler, alt med det formål at fremme anvendelsen af it.

Etablering af hjemmearbejdsplads har ofte stor interesse med stigende transportomkostninger og behov for fleksibilitet. Dette gælder ikke mindst for børnefamilier.

En række lønmodtagergrupper har dog ikke modtaget tilbud om at få stillet pc til rådighed i hjemmet. Her må lønmodtageren selv finansiere it-udstyr. Anvendes pc'en ikke blot til private formål, men også - eller måske i det væsentligste - til at løse arbejdsopgaver, melder sig naturligt det spørgsmål, om udgifterne til anskaffelse af it-udstyret kan fratrækkes eller afskrives ved indkomstopgørelsen.

Afskrivning
Udgifter til driftsmidler, som en skatteyder anskaffer som et led i indkomsterhvervelsen, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen, men kan afskrives.

Disse regler gælder også for pc'er og andet it-udstyr. Men for lønmodtagere er der flere barrierer for skattemæssig afskrivningsret.

Skattemæssige afskrivninger på en pc forudsætter, at pc'en anvendes erhvervsmæssigt.

I princippet kan både erhvervsdrivende og lønmodtagere gøre brug af denne fradragsret, hvis der foreligger erhvervsmæssig anvendelse. I praksis er det imidlertid betydeligt mere vanskeligt for lønmodtagere end for erhvervsdrivende at opnå afskrivningsret. Dette skyldes, at arbejdsgivere som udgangspunkt antages at stille de værktøjer og remedier til rådighed, som lønmodtageren har brug for i sit job.

Hvis lønmodtageren derfor investerer i yderligere driftsmidler for egen regning, er der en formodning om, at driftsmidlet skal anvendes til private formål. I så fald kommer skattemæssig afskrivningsret ikke på tale.

I nogle tilfælde har lønmodtagere opnået ret til at foretage skattemæssige afskrivninger på en pc og andet it-udstyr. I de tilfælde, hvor skattemyndighederne har anerkendt afskrivningsret, har skattemyndighederne ment, at der forelå en særlig eller direkte forbindelse mellem anskaffelsen af pc'en og indkomsterhvervelsen. I praksis udmøntes dette ofte i et krav om, at pc'en skal have været nødvendig for lønmodtageren for at bestride stillingen.

Fra it'ens barndom kan nævnes en sag fra 1980 om en gymnasielektors afskrivning på en elektronisk regnemaskine med indbyggede matematiske funktioner. Lektoren underviste i matematik og fysik. I forbindelse med sagens behandling havde man forespurgt Undervisningsministeriet, om anskaffelsen af regnemaskinen var nødvendig for at bestride stillingen. Ministeriet udtalte, at lærere i gymnasieskolerne normalt ikke fik undervisningsmateriel som regnemaskine stillet til rådighed, men at regnemaskinen var et nødvendigt led i undervisningen. Lektorens køb af regnemaskinen måtte derfor anses for nødvendig for at bestride arbejdet. Herefter anerkendte skattemyndighederne afskrivningsret på regnemaskinen.

Et andet eksempel er en sag fra 1996, da en gymnasielærer fik ret til delvis afskrivning på edb-udstyr. Den pågældende lærer underviste i fysik, kemi og naturfag, men anvendelsen af edb skulle på linje med andre hjælpemidler integreres i undervisningen, hvor det gav en pædagogisk fordel. Computerudstyret var derfor anskaffet til forberedelse af undervisningen i hjemmet. Efter Landsskatterettens opfattelse var der her den tilstrækkeligt nære sammenhæng mellem købet af edb-udstyr og indkomsterhvervelsen.

I en sag fra 2006 var der derimod ikke den fornødne sammenhæng mellem købet af edb-udstyr og indkomsterhvervelsen. Sagen drejede sig om en kadet ved Hærens Officersskole, der havde købt en bærbar pc til at løse opgaver på skolen. Det fremgik af skolens retningslinjer, at eleverne skulle anvende tekstbehandling ved udarbejdelse af skriftlige opgaver. Hærens Officersskole blev anset som et arbejdssted for kadetten. Men kadetten fik ikke adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger på pc'en, da skolen havde stillet edb-faciliteter til rådighed for eleverne, og da kadetten ikke havde dokumenteret en tilstrækkelig nær erhvervsmæssig sammenhæng mellem uddannelsesforløbet og købet af pc'en.

Anskaffelse af en pc i studiemæssigt øjemed er normalt ikke afskrivningsberettiget, da anskaffelsen foretages for at sikre en fremtidig indkomst. Dette var dog ikke problemet i sagen om kadetten. Hærens Officersskole blev nemlig her anset som et arbejdssted - og ikke en skole.

Tidligere var det svært at få afskrivningsret, hvis lønmodtageren havde adgang til en pc på arbejdspladsen. I dag har adgang til en pc på jobbet kun mindre betydning for spørgsmålet om afskrivningsret. I sagen fra 1996 fik gymnasielæreren da også godkendt skattemæssige afskrivninger på edb-udstyret, selv om der var pc'er opstillet på skolen.

Privat brug
Selv om lønmodtagerens køb af pc har været nødvendig for at bestride stillingen, vil det i visse tilfælde komme på tale at reducere de skattemæssige afskrivninger. Dette skyldes, at pc'en jo også kan anvendes til private formål. Reduktionen beror på en konkret vurdering, og svinger derfor fra sag til sag.

Afskrivningerne
En pc kan som andre driftsmidler afskrives med op til 25 pct. om året. Der vil eventuelt kunne foretages straksafskrivninger, således at anskaffelsesudgiften kan fradrages fuldt ud i anskaffelsesåret. Straksafskrivninger kan bl.a. foretages, hvis it-udstyret har en fysisk levealder på højst tre år, hvis der er tale om software, eller hvis udstyret har en anskaffelsessum på højst 11.600 kr. Aktiver, der efter deres konstruktion og indretning må anses for at være bestemt til at blive anvendt samlet, anses som ét aktiv. Den samlede anskaffelsessum for udstyret skal derfor være mindre end 11.600 kr. I konkrete situationer vil dette kunne være tilfældet for eksempelvis en pc og printer.

Noget andet er, at lønmodtagerens fradrag for skattemæssige afskrivninger på en pc er omfattet af reglerne om en bundgrænse for lønmodtagerfradrag. Reglerne indebærer, at lønmodtagerudgifter som udgangspunkt kun kan fradrages med det beløb, hvormed udgifterne sammenlagt overstiger en bundgrænse. Bundgrænsen, der reguleres en gang om året, er for 2007 på 5.200 kr.

Læs også