To sommerhuse til to sønner

Vi er et ægtepar i 70'erne, som har to børn og to sommerhuse. Sommerhusene har aldrig været lejet ud, men bruges af os selv og familien.

Det ældste hus, som er fra 1964, overtog vi efter min far i 1974. Det andet hus, som er bygget i umiddelbar nærhed, byggede vi i 1984, for at der altid var plads til familien.

Nu tænker vi på at lade hvert af vore børn overtage et af husene.

Mit spørgsmål er nu, om det er muligt at overdrage et hus til hver og benytte reglen om ejendomsvurdering - 15 pct.?

ECH

! Da jeg ved flere tidligere lejligheder har behandlet spørgsmål af samme karakter som Deres, vil jeg besvare Deres spørgsmål i ganske kort form.

Da De påtænker at overdrage de to sommerhuse til Deres to sønner, har De og Deres sønner mulighed for at anvende de almindeligvis gunstige regler om værdiansættelse ved overdragelse i familieforhold.

Reglerne er fastsat i et cirkulære fra 1982, der bl.a. indeholder den såkaldte +/- 15 pct. regel. Efter denne regel kan fast ejendom ved overdragelse i familieforhold værdiansættes til et beløb, der ligger i intervallet den senest bekendtgjorte offentlige vurdering +/- 15 pct.

Anvendelse af reglen forudsætter, at der ikke er indtrådt det, der i cirkulæret kaldes ”faktiske og retlige ændringer” ved ejendommen, såsom bygningsforandringer, udstykninger eller ændret zonestatus, som endnu ikke har givet sig udslag i kontantejendomsværdien.

Foreligger der ikke sådanne forhold, skal skattevæsenet som det ganske klare udgangspunkt acceptere en værdiansættelse efter de ovenfor skitserede principper.

Dette gælder, selv om det efterfølgende måtte vise sig, at den reelle handelsværdi for sommerhusene var højere.

Jeg kan i øvrigt henvise til Brevkassen fra den 8. september 2007.

Deres forespørgsel giver imidlertid anledning til at pege på et andet problem, som De bør tage i betragtning ved det påtænkte salg til Deres sønner:

Efter den såkaldte sommerhusregel kan en borger sælge sit sommerhus skattefrit, hvis sommerhusejendommen opfylder visse arealkrav, og borgeren eller dennes husstand har benyttet sommerhuset til privat formål i en del af eller i hele ejerperioden.

Forudsat at lovens arealkrav m.v. er opfyldt, vil De efter alt at dømme kunne sælge det sommerhus, som De har erhvervet i 1974, skattefrit.

Derimod er sagen knap så enkel for så vidt angår det sommerhus, som De har ladet opføre i 1984.

Jeg forstår Deres brev således, at sommerhuset fra 1984 ligger i umiddelbar nærhed af sommerhuset fra 1974, men at de to sommerhuse ligger på hver sin matrikel.

Efter min opfattelse er det meget tvivlsomt, om De vil kunne sælge sommerhuset fra 1984 skattefrit.

Selv om De har bygget huset i 1984 for at få ”plads til familien”, vil skattevæsenet næppe acceptere, at flere sommerhuse, ejet i samme periode og beliggende samme sted, kan sælges skattefrit.

Jeg kan selvsagt ikke med sikkerhed udelukke, at særegne omstændigheder i sagen vil kunne føre frem til, at sommerhuset fra 1984 vil kunne sælges skattefrit.

Jeg må anbefale Dem under alle omstændigheder at drøfte dette spørgsmål med skattevæsenet forud for den påtænkte overdragelse, således at De ikke bliver mødt af et uventet skattekrav efter overdragelsen.

Læs også