Kort nyt fra EU

Fusionsmøllen maler 2006 var rekordår for EU-Kommissionen i relation til anmeldte fusioner.

I hele 356 tilfælde blev fusioner således anmeldt til EU-Kommissionen. Allerede ved udgangen af september 2007 er man imidlertid nået op på det næsten samme antal - helt præcist 329 anmeldelser.

2007 kommer således til betydeligt at overgå det hidtidige rekordår, 2006.

Som altid får EU-Kommissionen lejlighed til at beskæftige sig med vidt forskellige brancher i forbindelse med fusionsanmeldelserne. I det følgende ses på nogle sager, hvor EU-Kommissionen for nylig har godkendt, at de pågældende transaktioner kan gennemføres.

Hoteller
Den industrielle investor Blackstone har fået godkendt et opkøb af hotelkæden Hilton.

Både Blackstone og Hilton er hjemmehørende i USA, men har altså sådanne aktiviteter i Europa, at de relevante tærskelværdier var opfyldt, og anmeldelse var krævet.

Materielt gav sagen imidlertid ikke anledning til nævneværdige konkurrenceretlige bekymringer. Det primære konkurrenceretlige aspekt vedrørte det forhold, at Blackstone i forvejen ejede nogle hoteller i Tyskland. Henset til, at man samlet ville have en relativt beskeden markedsandel i Tyskland, og at der var en lang række andre stærke aktører, ansås dette imidlertid ikke som et problem.

EU-Kommissionen har derfor godkendt transaktionen.

Atomkraft
Kommissionen har godkendt et joint venture mellem Mitsubishi Heavy Industries (MHI) fra Japan og det franske Areva.

MHI og Areva er begge aktive inden for atomkraftindustrien, og joint venture-selskabet skal beskæftige sig med udarbejdelse af den del af et atomkraftværk, hvor der genereres damp. Denne del betegnes "nuclear islands", og heri indgår også selve atomreaktoren.

Både MHI og Areva vil fortsat også selv producere disse nuclear islands, men det er hensigten, at joint venturet skal fokusere på mellemstore modeller, mens MHI og Areva i konkurrence med hinanden vil producere store modeller.

MHI og Areva vil fortsat også begge udbyde service og vedligeholdelse til nuclear islands, mens det ikke er hensigten, at joint venture-selskabet skal beskæftige sig hermed.

EU-Kommissionen vurderede, at der ikke var problemer med at tillade joint venturet. Først og fremmest hæftede EU-Kommissionen sig således ved, at mens Areva primært er på det europæiske marked, er MHI primært på det japanske. Derudover vil der fortsat være stærke konkurrenter til joint venture-selskabet.

EU-Kommissionen overvejede også, om man kunne frygte, at joint venture-samarbejdet ville medføre begrænsning af konkurrencen mellem MHI og Areva generelt. Dette vurderedes imidlertid ikke at være tilfældet, og fusionen godkendtes derfor.

Tobak
Det engelsk-baserede Imperial Tobacco har fået godkendt sit opkøb af det fransk/spanske selskab Altadis.

Både Imperial Tobacco og Altadis har aktiviteter over hele verden, og selskaberne beskæftiger sig med en række forskellige former for tobak, såsom cigaretter, cigarer, pibetobak, osv.

EU-Kommission så nærmere på, hvorvidt transaktionen ville give anledning til konkurrencemæssige bekymringer i relation til de forskellige former for tobak i de forskellige europæiske lande. EU-Kommissionens undersøgelser viste her, at der for nogle tobak-typer i nogle lande var grund til bekymring, idet parterne samlet ville få betydelige markedsandele. For eksempel ville man samlet få høje markedsandele for pibetobak i Finland og Frankrig og tilsvarende for cigarer på det græske marked.

For at imødegå de bekymringer, Kommissionen havde, tilbød Imperial Tobacco at afgive forskellige varemærker.

EU-Kommissionen accepterede denne model og da EU-Kommissionen ikke fandt øvrige forhold, der kunne give anledning til at gribe ind, godkendte EU-Kommissionen transaktionen.

Morgenavisen Jyllands-Posten bringer i samarbejde med advokatvirksomheden Kromann Reumerts kontor i Bruxelles nyhedsstof om EU-lovgivning og domstolsafgørelser af særlig interesse for danske virksomheder.

BRANCHENYT
Læs også