Tænk på ejerstrukturen

I forbindelse med etablering af virksomhed tænker kun de færreste på et senere salg - det er virksomhedens opstart og drift, der er i højsædet.

I sidste ende skal virksomheden dog afhændes. Exit-situationen er derfor vigtig at have for øje fra start, idet ejerstrukturen har konsekvenser for exit-situationen. Artiklen behandler kort de skattemæssige fordele ved ejerskab af virksomhed via en holdingstruktur, herunder at en sådan ejerstruktur giver mulighed for et smidigt og skattemæssigt fordelagtigt salg/generationsskifte.

Udgangspunktet ved salg, herunder salg af virksomhed, er, at en eventuel fortjeneste/værdistigning kommer til beskatning straks. Selskabs- og skatteretligt er der dog mulighed for at indrette ejerskab af virksomhed på en skattemæssigt mere fordelagtig måde, således at avancebeskatningen udskydes til et senere tidspunkt - indtil dette tidspunkt kan de ikke-beskattede midler anvendes til andre investeringer.

Den skattemæssige fordel kan opnås derved, at virksomheden ejes i en såkaldt holdingstruktur, dvs. at aktierne/anparterne i driftsselskabet ejes af et andet aktie-/anpartsselskab (holdingselskabet). Aktierne/anparterne i holdingselskabet ejes personligt af ejeren.

Ejerskab af driftsselskabet via et holdingselskab giver forskellige skattemæssige fordele, hvoraf de væsentligste er følgende:

Driftsselskabets resultat efter skat (25 pct.) kan udloddes skattefrit til holdingselskabet, såfremt holdingselskabet ejer mindst 15 pct. af driftsselskabet (ejerkravet nedsættes til 10 pct. pr. 1. januar 2009).

En anden skattemæssig fordel ligger deri, at når holdingselskabet har ejet aktierne/anparterne i driftsselskabet i mindst tre år, kan holdingselskabet sælge aktierne/anparterne skattefrit. En eventuel aktie-/anpartsavance kommer først til beskatning, når ejeren senere hen beslutter sig for at trække pengene ud af holdingselskabet til personligt brug.

De netop omtalte regler giver god mulighed for planlægning af et smidigt generationsskifte, enten i form af et fuldstændigt salg eller et delvist salg, f.eks. ved optagelse af en (ledende) medarbejder som medejer af driftsselskabet.

Ved at udlodde driftsselskabets overskud efter skat til holdingselskabet falder værdien af driftsselskabet, og dermed også kursen på aktierne/anparterne i driftsselskabet. Dette vil lette finansieringen for eksempelvis den medarbejder, der indtræder som medejer i driftsselskabet ved tegning af nye aktier/anparter (kapitalforhøjelse) derved, at tegningskursen er lavere (medarbejderen skal ikke "købe" det opsparede overskud, som i stedet er udloddet til holdingselskabet).

På den anden side kommer driftsselskabet ikke til at lide likviditetsdøden, idet holdingselskabet kan stille midlerne til rådighed for driftsselskabet i form at lån (de skatteretlige regler foreskriver dog, at lånet skal forrentes på markedsmæssige vilkår).

Denne behandlede mulighed for skattefrit at udlodde udbytte til holdingselskabet giver ligeledes den fordel, at risikoen ved at drive virksomheden herved begrænses, idet overskuddet flyttes ud af virksomheden og op i holdingselskabet.

I forlængelse af ovenstående skal det kort bemærkes, at der er mulighed for at indrette driftsselskabets vedtægter således, at der løbende hen over året kan udloddes overskud til holdingselskabet, hvorimod dette tidligere alene kunne ske på den årlige ordinære generalforsamling.

Såfremt holdingselskabet har ejet aktierne/anparterne i driftsselskabet i mindst tre år, kan aktierne/anparterne som nævnt sælges, uden at dette udløser beskatning.

I perioden, indtil pengene trækkes ud af holdingselskabet, giver strukturen således mulighed for at videreinvestere - i ejendomme, værdipapirer eller andet - med ikke-beskattede midler. Det beløb, der skal betales i skat - som altså først skal betales når pengene trækkes ud af holdingselskabet - "lånes" således rentefrit hos Skat i den mellemliggende periode.

Selskabs- og skattereglerne giver således mulighed for et smidigt salg/generationsskifte, hvorved beskatningen udskydes og først indtræder, når ejeren vælger at trække pengene ud af holdingselskabet til personligt brug.

Såfremt holdingstrukturen ikke allerede er etableret, er der mulighed for ved en efterfølgende omstrukturering at opnå en holdingstruktur. Ulemperne herved er dog, at der ikke har været mulighed for løbende at udlodde overskud skattefrit til et holdingselskab. Ligeledes vil et skattefrit salg af virksomheden efter en omdannelse skulle afvente ejertidsperioden på tre år.

I klummen Underskoven giver et ekspertpanel hver uge råd, vejledning og inspiration til mindre virksomheder og iværksættere. Panelet består af Danmarks Eksportråd, Dansk Industri, Kromann Reumert og VækstFonden.

..

BRANCHENYT
Læs også