Koer nyt om skat

Gaver fra en virksomhed til dens medarbejdere beskattes på samme måde som løn.

Imidlertid beskattes en årlig gave i anledning af jul eller nytår efter praksis ikke, hvis markedsværdien ikke overstiger 500 kr. Det er en betingelse for skattefriheden, at der er tale om en tingsgave. Ydes den årlige gave derimod i form af kontanter eller et gavekort, skal gaven lønbeskattes.

Et nyt bindende svar fra Skatterådet vedrører en arbejdsgiver, som ønskede at tilbyde sine ansatte et julegavekort ("X-kortet"), som giver ret til en konto, hvorpå arbejdsgiveren forud har indbetalt et beløb på 500 kr. Pengene kan dog ikke hæves på "X-kortet", før de har været investeret i et afrikansk projekt med deraf følgende risiko for at tabe pengene. Inspirationen til "X-kortet" kommer fra nobelprismodtageren fra 2006, Muhammed Younus, som modtog prisen for sin idé med at fremme økonomisk og social fremgang i ulande via ydelse af ”micro-lån”.

Ifølge Skatterådet har "X-kortet" imidlertid karakter af et gavekort og skal derfor beskattes som almindelig lønindkomst. Skatterådet lægger vægt på, at "X-kortet" får karakter af rede penge, når kortet anvendes, idet medarbejderen kan hæve beløbet efter den typiske tilbagebetalingsperiode på et år - naturligvis forudsat at de ikke er tabt.

Bredbånd
Reglerne om beskatning af personalegoder som hjemme-pc og bredbånd finder ikke kun anvendelse på lønmodtagere, men også på personer valgt til medlem af bestyrelser, råd m.v. I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at også menighedsrådsmedlemmer kan få stillet fri pc og bredbånd til rådighed i hjemmet. Menighedsrådsmedlemmet havde på hjemmeadressen adgang til at modtage og afsende e-post, kalender, dokumenthåndtering og arkivmapper mv. og til menighedsrådets nyhedsportal mv.

Skatterådet fandt, at menighedsrådsmedlemmer omfattes af den persongruppe, som kan få stillet en pc skattefrit til rådighed, og at blot en sporadisk erhvervsmæssig benyttelse af pc'en er tilstrækkelig for skattefriheden. Der fandtes tillige at være tale om en reel hjemmearbejdsplads, således at bredbåndforbindelsen ville være skattefri.

Apportindskud
Skatterådet har for nylig afgivet et bindende svar om den momsretlige behandling af et universitets indskud af patenter og rettigheder i en række selskaber mod vederlæggelse i aktier mv. Rådet fastslår, at sådanne apportindskud som hovedregel er momspligtige. Skatterådet udtaler desuden, at værdien af modtagne aktier - og dermed momsgrundlaget - normalt kan fastsættes til den værdi, som i forbindelse med aktietegninger er accepteret af det modtagende selskab og de øvrige investorer, forudsat at der er tale om uafhængige parter.

Det bindende svar minder om, at enhver overdragelse af aktiver og ydelser mod vederlag som udgangspunkt er momspligtig, og at dette gælder uanset, at vederlaget ikke består i kontant betaling. Ved indskud af aktiver i et selskab mod aktier skal der således på samme måde som ved andre overdragelser foretages en vurdering af, om der skal betales dansk moms og af momsgrundlaget mv., ligesom aktietegneren må kalkulere med udgiften til moms.

For en nærmere beskrivelse se www.kromannreumert.com/skat.

Forskudsopgørelse
I over 20 år har Skat hvert år sendt en forskudsopgørelse og et skattekort på papir ud til samtlige cirka 4,6 millioner borgere.

Dette ændrer Skat nu. Fra efteråret 2008 får man ikke længere automatisk en forskudsopgørelse tilsendt på papir, men kan se den på skat.dk - i skattemappen. Skat lancerer desuden i 2008 det såkaldte eIndkomst-system, som gør arbejdsgiverne i stand til selv at hente oplysninger om, hvor meget de skal trække deres ansatte i skat.

Den enkelte borger behøver derfor ikke længere at holde styr på - og huske at aflevere - et skattekort til sin arbejdsgiver. Samtidig stopper Skat fra efteråret 2008 med at sende forskudsopgørelse og skattekort på papir ud til samtlige borgere.

For de borgere, der ikke har internetadgang, vil det dog stadig være muligt at få forskudsopgørelsen sendt pr. brev. På forskudsopgørelsen for 2008, der udsendes i øjeblikket, er der således tilføjet en slip, som borgerne kan klippe af og sende til Skat, hvis de vil have forskudsopgørelsen for 2009 tilsendt på papir.

Acontoskat
Den sidste rate ordinær acontoskat 2007 for selskaber skal betales senest den 20. november 2007. Såfremt et selskab har betalt for meget i skat for indkomståret 2006, modregnes denne overskydende skat i videst muligt omfang i den sidste rate ordinær acontoskat.

Sidste frist for betaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2007 er ligeledes den 20. november 2007. For frivillige acontobetalinger, der sker efter den 20. marts, men senest den 20. november, skal der betales et tillæg på 0,6 pct., hvilket betyder, at tillægget fragår ved beregningen af den betalte skat.

Er summen af de ordinære acontoskatter samt de frivillige acontobetalinger for 2007 mindre end den beregnede indkomstskat for indkomståret 2007, skal der betales restskat. Udover restskatten skal der betales et tillæg på 5,8 pct. Er summen af de ordinære og frivillige acontobetalinger større end den beregnede indkomstskat, ydes der selskabet en godtgørelse på 2,3 pct.

BRANCHENYT
Læs også