Hård straf for amatøragtig kursmanipulation

I en ny dom om kursmanipulation har Højesteret idømt ubetinget fængselsstraf og dermed fortsat den strenge linie, som er lagt i sager om insiderhandel. Samtidig tyder nyere statistik på, at domstolenes hårde linie har haft en mærkbar præventiv effekt på antallet af sager om insiderhandel og kursmanipulation.


Børsmarkedet og dets aktører har i de seneste år været vidner til en stadig stigende fokus på børskriminaliteten og et kraftigt øget strafniveau for sager om insiderhandel. Højesteret har således i sine præmisser i en tidligere sag udtalt, "at en ubetinget frihedsstraf i almindelighed er påkrævet i tilfælde af insiderhandel for at modvirke denne form for kriminalitet". Sager om kursmanipulation har haft et mere beskedent omfang, og Højesteret traf første gang afgørelse vedrørende dette spørgsmål i en dom fra 2000, hvor den skyldige blev idømt 30 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 10.000 kr. Højesteret havde dog i den sag ikke frie hænder, idet en fejl fra anklagemyndighedens side fratog den øverste domstol muligheden for at skærpe landsrettens dom.

Den nye Højesteretsdom drejer sig om en person, der købte aktier i det børsnoterede selskab NeuroSearch A/S til kurs 435. Kort tid efter købet begyndte aktiekursen at falde, således at kursen fredag den 22. september 2000 - mindre end en måned efter købet - udgjorde 365. Med udsigten til at lide tab på sin aktieinvestering tog han herefter et desperat skridt...

BRANCHENYT
Læs også