Salg af jagt-ret er lejeindtægt

? Udløser nytegning af anpartskapital betaling af eventualskat?

I disse tider er det svært at drive en skov uden kapitaltilførsel. Trods lempelige vurderingsregler skal der betales ejendomsskat, ligesom forsikring og en vis vedligeholdelse af skoven, så den fremstår publikumsvenlig, er uundgåelig.

Men samtidig betyder de lave priser på træ, at al hugst og den deraf følgende pligt til at genplante, uvægerlig er tabsgivende...

Læs også