Kompetenceudvikling påkrævet

Det er en uomgængelig forudsætning for fortsat vækst og velstand i Danmark, at der på alle niveauer satses på at blive klogere, dygtigere og smartere.

Byggeerhvervet er ingen undtagelse. Tværtimod. Erhvervets samlet set ringe produktivitetsudvikling og de fortsat mange fejl og mangler vidner om et betydeligt udviklingsbehov. Bedre bundlinje og bedre udnyttelse af de ressourcer, som samfundet og kunderne stiller til rådighed for erhvervet, kræver uddannelse, efteruddannelse, lederudvikling og træning i et andet omfang, end vi har kendt.

Desværre har der ikke hidtil i tilstrækkelig høj grad været fokus på strategisk kompetenceudvikling. Det gør Danske Ark nu noget ved.

***

Vi har netop fået gennemført en omfattende undersøgelse af kompetenceprofiler blandt vore medlemsvirksomheder. Undersøgelsen tegner et præcist og detaljeret billede af vore styrker og svagheder. Heldigvis slår det også tydeligt igennem, at virksomhederne helt bevidst ønsker at stille høje faglige krav til sig selv.

Vi har fx dokumenteret, at andelen af ledere, som besidder strategiske kompetencer, er relativ lav, samt at kun halvdelen af lederne besidder de forretningsmæssige kompetencer, der er behov for nu og fremover. Alle forretningsmæssige kompetencer er ikke desto mindre repræsenteret i de store og mellemstore virksomheders ledelsesteams. Det indikerer, at virksomhederne kan drive en sund forretning under kendte vilkår, men at de ikke er tilstrækkeligt rustede til at udvikle forretningen til nye markedsvilkår.

På medarbejdersiden er der afdækket overraskende relativt store kompetencegab inden for de opgaverelaterede kompetencer, som netop skulle udgøre medarbejdernes kernekompetencer. Det tyder både på, at kravene er høje, og at en væsentlig del af arkitekternes kompetenceudvikling skal finde sted i virksomhederne. Det understreger behovet for at styrke ledernes personaleudviklingskompetencer. Omvendt har medarbejderne stærke samarbejds- og kommunikationskompetencer. Disse kompetencer kombineret med medarbejdernes omstillingsparathed er væsentlige globale konkurrenceparametre.

***

Der er også et stort ønske om at sætte handling bag: Undersøgelsen dokumenterer en markant efterspørgsel efter muligheder for at udvikle personlige, faglige og forretningsmæssige kompetencer på alle niveauer i virksomhederne.

Danske Ark har ikke tidligere været aktiv på dette felt, men det bliver vi i de kommende år. Vi tager afsæt i den omfattende kompetenceprofilanalyse og iværksætter en flerstrenget strategi: Vi er gået i gang med at udvikle uddannelsesprogram for partnere og ledere i arkitektvirksomheder. Vi tilbyder værktøjer til brug for kompetenceudviklingssamtaler i virksomhederne. Vi har planer om at etablere et væksthus, der skal fremme talentudviklingen i faget. Vi etablerer samarbejde med de øvrige faglige foreninger om et forbedret efteruddannelsestilbud, der matcher virksomhedernes behov. Analysens resultater skal i det hele taget give værdifulde bidrag til en fortsat dialog med arkitektskolerne om udvikling af deres uddannelser. Og endelig udbygger vi vores hjemmeside med et stort interaktivt kompetencested, som bliver forbeholdt medlemmer.

Endnu dygtigere arkitekter vil være et værdifuldt bidrag til bedre kvalitet og værdiskabelse i byggeriet - og til bedre virksomhedsdrift. Vi giver bolden op til det øvrige byggeerhverv i overbevisning om, at et samlet løft i erhvervets kompetencer på ledelsesniveau og blandt medarbejderne vil sikre en mere værdiskabende byggeproces.

Læs også