Medarbejderaktier

? Indgår medarbejderaktier i en ikke-børsnoteret virksomhed i opgørelsen i forhold til 100.000 kr.'s-reglen? Hvis man ejer aktier for mindre end bundfradraget på kr. 273.100 (gift), er avancen skattefri, hvis aktierne har været ejet i mere end tre år - og er erhvervet inden årsskiftet 2006.

Spørgsmålet er, om medarbejderaktier (reelt ejerskab - ikke optioner) i en ikke-børsnoteret virksomhed skal "tælles med", eller om avancen på børsnoterede aktier er skattefri, så længe den børsnoterede beholdning ligger under bundfradraget - selv om den samlede aktiebeholdning (noterede og unoterede) overstiger bundfradraget?
M.B., Herning

! Ved opgørelsen af 100.000 kr.'s-grænsen (for 2005 er grænsen på 136.600 kr.) skal kun medregnes børsnoterede aktier - og dermed altså bl.a. ikke unoterede medarbejderaktier. Ved børsnoterede aktier forstås efter loven i den forbindelse aktier, som er noteret på en fondsbørs i et land inden for EU/EØS eller på en børs, der er medlem eller associeret medlem af Federation Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV)...

BRANCHENYT
Læs også