Elektronisk kørebog er ikke et bevis

Elektronisk kørebog •Skatterådet har taget stilling til, om en elektronisk kørebog kan erstatte en manuel kørebog.

Der var tale om en GPS-kørebog, som automatisk registrerer de kørte ruter. Den registrerer, hvor der er kørt fra og til, samt hvor langt der er kørt og hvornår.

Via et pc-program kan der skelnes mellem privatkørsel og firmakørsel, og det er muligt at knytte en kommentar til en given rute. Herefter kan der printes en komplet kørebog, hvor kørselsgodtgørelsen automatisk beregnes.

Skatterådet fandt imidlertid, at det ikke på forhånd kan afgøres, om et fremtidigt kørselsregnskab udarbejdet ved benyttelse af GPS-kørebogen ville opfylde kravene i bekendtgørelsen om rejse- og befordringsgodtgørelse og muliggøre arbejdsgivers kontrol af den ansattes erhvervsmæssige kørsel ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.

Det er det enkelte individuelle kørselsregnskabs pålidelighed, der vurderes i forbindelse med ligningen, og der kunne derfor ikke med nogen rimelighed gives et entydigt svar på systemets bevisværdi.

Det afgørende er ikke, hvilket system der anvendes til at lave kørselsregnskab, men alene at kørselsregnskabet er udfyldt korrekt.

Skatterådet udtalte også, at »skattemyndighederne skal afholde sig fra at forhåndsvurdere bevisværdien af teknologiske hjælpemidler.« Rådet afviste herefter spørgsmålet.

Kontanter på rejse
•Fra den 15. juni 2007 ændredes reglerne for, hvor mange penge man må have med ved ind- eller udrejse af Danmark uden at angive det.

En EU-harmonisering medfører, at der ved ind- og udrejse til Danmark alene må medtages kontanter svarende til 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) uden anmeldelse til Skat. Beløbsgrænsen var tidligere 15.000 euro.

Beløbsgrænsen gælder uanset hvilken valuta, der medbringes, og uanset om pengene er i f.eks. kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

Rejser man med mere end 10.000 euro, skal man udfylde en blanket og aflevere den til Skat dér, hvor man passerer grænsen. Blanketten fås hos skattecentrene eller på www.skat.dk, hvor der også er yderligere vejledning om reglerne.

Tinglysning af pantebreve - praksisændring
•Det fremgår af tinglysningsafgiftsloven, at man ved tinglysning af pant i fast ejendom, hvis visse betingelser er opfyldt, ved opgørelse af afgiftsgrundlaget for beregning af tinglysningsafgift kan undlade at medregne den del af lånet, der optages til at afløse et lån med tilsvarende pant i samme ejendom og dermed overføre tinglysningsafgift fra ét pantebrev til et andet.

Det har hidtil været Skats opfattelse, at dette er betinget af, at det oprindelige lån ikke er indfriet, inden det nye lån med pant i samme ejendom ydes.

Som følge af en Landsskatteretskendelse ændres praksis nu, således at det afgørende er, om der foreligger en "normal afløsningssituation" imellem de pågældende pantebreve.

Der vil normalt foreligge en afløsningssituation, såfremt det nye pantebrev er anmeldt til tinglysning mindre end ét år efter indfrielsen af det oprindelige pantebrev.

De øvrige betingelser for overførsel af tinglysningsafgift skal fortsat være opfyldt.

Der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, hvor overførsel er nægtet, hvis pantebrevet er anmeldt til tinglysning efter den 1. december 2001. Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal ske senest den 14. december 2007 og indgives til Skattecenter Høje Taastrup, Helgeshøj Alle 9, 2630 Taastrup.

Læs mere på www.skat.dk.

Køberet, fast ejendom, moms
•Skatterådet har taget stilling til, om der skal opkræves moms af vederlag for udstedelse af en køberet til fast ejendom.

Den konkrete køberet havde til formål at sikre, at A kunne erhverve en grund med henblik på at udvikle et ejendomsprojekt på grunden.

Køberetsperioden skulle anvendes til A's undersøgelse af mulighederne for opførelse af en bebyggelse på grunden. I køberetsperioden var sælger forpligtet til ikke at sælge ejendommen til anden side.

Med henvisning til bl.a. EUs momssystemdirektiv fandt Skatterådet, at en køberet/option over fast ejendom er en begrænset tinglig ret over en fast ejendom på linie med en servitut.

Den kan, som andre rettigheder, tinglyses på ejendommens blad i tingbogen og er en juridisk begrænsning af ejerens rettigheder, uanset om den købsberettigede har ret til en vis råden eller ej over ejendommen.

Skatteretligt omfattes aftaler vedrørende fast ejendom ikke af kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter, og gevinst og tab på køberettigheder til fast ejendom beskattes som gevinst og tab på fast ejendom.

Køberetten var derfor momsfritaget efter momslovens §13, stk. 1, nr. 9, som momsfritager levering af fast ejendom.

27.000 kontroller i vente
•Skat har udsendt en pressemeddelelse om, at 27.000 tilfældigt udvalgte virksomheder i den kommende tid får kontrolbesøg af Skat. Kontrollen vil så vidt muligt omfatte alle skatte- og afgiftsområder i den enkelte virksomheds regnskab.

Ifølge meddelelsen tror Skat på, at langt de fleste virksomheder gerne vil betale deres skat, men kontrollen gennemføres for at se, hvor det går galt, så Skat i fremtiden ved, hvor der skal sættes ind med information og vejledning.

Kontrollen angives dog samtidigt at ville give Skat »et billede af, hvilke virksomheder der bevidst prøver at snyde« - og hvordan.

BRANCHENYT
Læs også