Opsang til politikere

Veterinærdirektøren, som står i spidsen for kontrollen med de omdiskuterede danske særregler for dyretransport, efterlyser lovgivning, som kan kontrolleres mere effektivt.

Fødevarestyrelsen står for skud, når der gang på gang dukker sager op i medierne om dyretransport. Veterinærdirektør Preben Willeberg, som har det overordnede ansvar for kontrollen på området, skyder nu igen. Han mener, at politikerne undlader at tage medansvar for, at kontrollen ikke er særlig effektiv. Den danske, politiske beslutning om at ville køre enegang i EU inden for transport af dyr gør det yderligere svært at kontrollere reglerne.

I Fødevarestyrelsen står Preben Willeberg i spidsen for alt fra bekæmpelse af farlige husdyrsygdomme til den offentlige kontrol med dyrevelfærd og -transport i landbruget. Især på det sidste område er der aktuelt stor politisk opmærksomhed.

EU-regler for slappe
Et bredt flertal i Folketinget mener, at EU's fælles regler er alt for slappe og har derfor valgt, at Danmark kører solo. Dermed er de længere dyretransporter underlagt strengere krav til grisenes plads, antal timer der må køres, samt andre forhold, end der er gældende i det øvrige EU.

»Desværre har man i mindre grad interesseret sig for, at EU's bestemmelser for kontrol af de fælles regler bevist er yderst moderate. EU ønsker ikke at stille hindringer i vejen for den frie samhandel i det indre marked - heller ikke med levende dyr,« siger Preben Willeberg og fortsætter:

»Det er i sig selv et vanskeligt område, når Danmark ønsker egne regler, der også skal gælde udenfor landets grænser. Det stiller krav om, at vi får oplysninger fra kollegerne i udlandet. Eksempelvis har Tyskland jo klart sagt flere gange, at Danmark bør arbejde for fælles regler i EU - frem for at stå alene. Derfor er der ikke så meget hjælp at hente der, hvis sagerne udelukkende handler om overtrædelser af de danske særregler.«

Preben Willeberg og Fødevarestyrelsen er som kontrolmyndighed underlagt Familie- og Forbrugerministeriet, mens hele lovgivningen om dyrevelfærd ligger i Justitsministeriet. Det er med til at skabe endnu større kompleksitet på området.

Det seneste års tid har der været en stribe omtalte sager om overtrædelse af de danske regler med transporter af svin fra Danmark til udlandet. Langt de fleste er baseret på artikler og indslag i danske medier, som straks har ført til krav fra Christiansborg om, at fødevaremyndighederne må skride hurtigere og mere effektivt ind. Flere svineeksportører og -transportører er meldt til politiet for overtrædelser. Men de fleste af sagerne er fortsat under efterforskning og har ikke ført til retssager.

Stramme regler
»Når det gælder bekæmpelse af husdyrsygdomme og kontrollen med fødevarevirksomheder er der fra Folketinget givet nye, klare regler og rammer samt ressourcer til at gennemføre den fornødne kontrol. Med dyretransporterne mangler vi regler og rammer, som giver reelle muligheder for en mere effektiv kontrol. En sammenhængende strategi på transportområdet burde bestå af tre ting: Stramme regler, effektiv kontrol og skrappe sanktioner,« mener Preben Willeberg og siger:

»Politikerne har overvejende interesseret sig for regler og sanktioner. Derfor har vi nu politisk uro om konkrete tidsforløb med mistanke om overtrædelser - uden mulighed for effektiv opfølgning - og kontrol baseret på oplysninger, som mange tilsyneladende bevidst snyder os med. Og det samlede resultat er dårligt. Stramme regler, der ikke kan kontrolleres effektivt, gør, at man ikke kan komme til at anvende de skrappe sanktioner. Altså er det hele nærmest forgæves,« siger Preben Willeberg og fortsætter:

»Jeg håber, at den gennemgang, som forbrugerministeren har sat i gang af de samlede veterinære kontrolopgaver, vil give forbedringer for kontrollen med dyretransporter. Det kunne være hjemler til at gennemføre krydskontrol af bilag for afregninger efter transporter til udlandet med de forhåndsoplysninger, som myndighederne har fået af eksportørerne.«

Preben Willeberg er på mange måder glad for det fokus medierne har sat på dyrevelfærd og de danske dyretransporter:

Løber ikke fra ansvar
»Jeg er da glad for, at medierne har givet os dokumentation i sager, hvor vi nok selv har haft en mistanke om, at der var noget galt. Men vi har ikke mulighed for at rejse sager baseret på, hvad vi hører i krogene eller løse mistanker. Vi skal have hjemmel og ressourcer til at komme meget tættere på de her sager, hvor der jo nærmest er tale om økonomisk kriminalitet.«

Veterinærdirektøren understreger, at han og Fødevarestyrelsen ikke løber fra deres del af ansvaret. Men han mener, at alle involverede - lige fra Folketinget til landbruget, dyrlæger, transportbranchen og eksportører - også må påtage sig en del af medansvaret for, at både Danmarks og EU's regler overholdes.

»Hvis man er uenig i særreglerne, er den eneste rigtige vej at få dem prøvet ved en domstol. Det bliver jo i nærmeste fremtid afgjort ved EF-Domstolen, hvor der allerede er anlagt en sag. Men indtil da må de danske regler overholdes. Og det er os, som skal kontrollere, at det sker. Desværre er det jo på samme måde som med skattelovene. Hver gang myndighederne stopper et hul, finder eksportører og transportører et nyt. Reglerne er usammenhængende og svære at kontrollere, når nu nogle vil omgå dem for at opnå en ulovlig merfortjeneste. Især fordi den øvrige del af EU kører efter andre og mere lempelige regler,« siger Preben Willeberg, der til september lægger det danske, politiske landskab bag sig, da han går på pension.

Læs også