Kort nyt om skat

Skatteministeriet opgiver efter dom fra EF-domstolen

Den 29. november 2007 meddelte Skatteministeriet, at ministeriet strækker våben i den såkaldte Kofoed-sag.

Omdrejningspunktet for Kofoed-sagen var, hvorvidt en aktieombytning gennemført i 1993 af Hans Markus Kofoed og hans medanpartshaver var skattefri eller skattepligtig.

Det var i 1993 en betingelse for at gennemføre en skattefri aktieombytning, at et evt. kontant vederlag til de ombyttende anpartshavere højest udgjorde 10 pct. af den nominelle værdi af de ombyttede anparter. Skattemyndighederne havde i Kofoed-sagen indtaget det standpunkt, at en udbytteudlodning gennemført umiddelbart efter den omtvistede aktieombytning måtte anses for et kontant vederlag med den konsekvens, at grænsen på 10 pct. var overskredet. Skattemyndighederne traf derfor afgørelse om, at aktieombytningen var skattepligtig.

Sagen blev indbragt for Østre Landsret, der valgte at forelægge skattemyndighedernes fortolkning af 10 pct.-grænsen for EF-Domstolen. EF-Domstolen svarede i juli 2007, at et udbytte som det, der blev udbetalt til Hans Markus Kofoed og hans medanpartshaver, ikke kan anses for et kontant vederlag i forhold til grænsen på 10 pct. EF-Domstolene svarede endvidere, at Danmark kan benytte almindelige nationale bestemmelser om forbud mod retsmisbrug, skattesvig eller skatteunddragelse til at nægte en skatteyder en skattefri aktieombytning, forudsat at sådanne bestemmelser er tilstrækkeligt præcise og klare til, at skatteyderen kender omfanget af sine rettigheder.

EF-Domstolen lod det være op til Østre Landsret at afgøre, hvorvidt dette var tilfældet - men skatteministeriet har nu opgivet sagen. Som begrundelse henviser Skatteministeriet til, at Landsskatteretten i en sag fra 1999 fandt, at de misbrugsbestemmelse, som findes i det EU-direktiv, som ligger til grund for bl.a. reglerne om skattefri aktieombytning, ikke kan anvendes i det omfang bestemmelsen ikke er implementeret i dansk ret.

For en uddybende gennemgang se www.kromannreumert.com/skat

Skat ved salg af sommerhus

..

Læs også