Handikapbegrebet i dansk ret

De første domme om længerevarende sygdomme som opsigelsegrund foreligger nu.

I 2004 blev der indføjet yderligere diskriminationskriterier i forskelsbehandlingsloven til opfyldelse af kravene i direktiv 2000/78, blandt andet forbuddet mod opsigelse på grund af handikap. De første domme på handikapområdet, hvor handikap afgrænses over for sygdom, er allerede afsagt. Spørgsmålet i sagerne har været, om længerevarende eller kronisk sygdom er et handikap, som giver særlig jobmæssig beskyttelse, eller om der er tale om sygdom?

Er sygdom særlig beskyttet?

Mange arbejdsgivere opfatter fortsat retstillingen således, at man ikke kan afskedige en medarbejder, så længe vedkommende er syg. Det er ikke korrekt. Syge ansatte er ikke særligt beskyttet mod afskedigelse i den danske ansættelsesret, men det kan naturligvis ud fra en almindelig målestok være usagligt at afskedige en medarbejder på grund af kort tids sygdom, og det kan så koste arbejdsgiveren en godtgørelse efter funktionærloven eller efter overenskomstbaserede afskedigelsesnævnsbestemmelser.

Sygdom ikke beskyttet


..

Læs også