DN: Mere miljøstøtte, når brak forsvinder

EU-Kommissionen vil afskaffe pligten til at lægge landbrugsjord brak. Så må der gives flere penge til miljø og natur, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Hvis EU vil afskaffe landmænds forpligtelse til at lægge landbrugsjord brak, skal der overføres flere penge fra landbrugsstøtte til miljøformål og udlægges flere udyrkede arealer langs alle vandløb og søer, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Dansk landbrug har hidtil været forpligtet til at braklægge cirka 170.000 hektar, hvilket har givet flere fugle, insekter og planter på arealerne og samtidig skånet vandmiljøet, fordi der er kørt mindre gødning ud og sprøjtet mindre...

Læs også