Skøde på en fjerdedel af sommerhuset

Min bror ejede et sommerhus sammen med min far, som nu er død.


Dette sommerhus vil vi gerne begge beholde. Ingen ønsker at købe den anden ud. Vi er enige om, at min bror skal eje tre fjerdedele af huset og jeg en fjerdedel.

Hvor og hvordan ordner vi papirerne i en sådan sag? Der skal vel laves en tinglysning, så hver får betalt sin del af ejendomsskat og afgifter?

Vi vil også gerne undgå, at der senere kan bliver problemer for vore arvinger.

Venlig hilsenHJL


Som følge af de meget sparsomme oplysninger i Deres brev har jeg kun mulighed for at svare i meget grove træk.

Da jeg forudsætter, at Deres far ikke har efterladt sig en ægtefælle, der overtager boet efter Deres far til uskiftet bo, skal der foretages et skifte af dødsboet efter Deres far.

Deres fars andel af sommerhuset udgør på linje med Deres fars øvrige formueaktiver boets formue. Ved bobehandlingen skal Deres fars formue gøres op og fordeles mellem Deres bror og Dem samt andre arvinger, som Deres far måtte have efterladt sig.

Træffer boet beslutning om, at De og Deres bror kan overtage Deres fars andel af sommerhuset i det aftalte delingsforhold, vil sommerhus-andelen blive arveudlagt i overensstemmelse hermed til Dem og Deres bror.

Der skal i denne forbindelse udarbejdes et arveudlægsskøde, således at boet tilskøder Dem og Deres bror hver en andel af sommerhuset. Tilskødningen sker for at give Dem og Deres bror adkomst til Deres fars andel af sommerhuset - og ikke blot for at sikre, at girokortet vedrørende ejendomsskatter m.v. sendes det rigtige sted hen. Uden tinglyst adkomst til Deres fremtidige andel af sommerhuset vil De ikke have mulighed for at disponere over andelen, eksempelvis i forbindelse med et senere salg, ligesom De vil kunne risikere, at andelen sælges til anden side.

Professionel assistance
Jeg må anbefale, at De indhenter professionel assistance til at udarbejde de fornødne dokumenter i denne forbindelse. Behandles boet i forvejen af en advokat, vil udarbejdelse af dokumenterne indgå som en naturlig del af advokatens opgaver.

Som nævnt ved tidligere lejligheder i brevkassen kan jeg meget sjældent anbefale arvinger at overtage en fast ejendom i sameje. I beklageligt mange tilfælde sætter et sådant sameje familiesammenholdet på en alvorlig prøve, og det ses ikke sjældent, at samejet afsluttes i splid. Hvis man vælger en sådan løsning, således som De og Deres broder har aftalt, vil jeg anbefale, at De og Deres bror opretter en samejeoverenskomst, hvor der fastsættes nærmere spilleregler for det fremtidige fælles ejerskab af sommerhuset. Formålet hermed er at forebygge problemer i videst muligt omfang. Særligt bør der fastsættes regler om, hvordan en part træder ud af samejet og får afviklet sin ejerandel. Dette er ikke mindst vigtigt for personer, som kun ejer en mindre andel af ejendommen, således som det vil blive tilfældet for Dem.

De rejser til sidst spørgsmålet om, hvordan De og Deres bror undgår, at der senere kan bliver problemer for Deres arvinger.

Jeg har ikke på baggrund af Deres oplysninger mulighed for at besvare dette spørgsmål, som jo beror på, hvilke planer De og Deres bror har med sommerhuset. I stedet må jeg anbefale, at De og Deres bror får Deres planer drøftet igennem inden for en rimelig tidshorisont og herefter - alt afhængigt af planerne - indretter Dem på dette og får oprettet de nødvendige dokumenter, herunder eksempelvis testamente, samejeoverenskomst m.v., som skal sikre planernes virkeliggørelse.

BRANCHENYT
Læs også