Statsstøtte truer dansk erhvervsliv Statsstøtte truer dansk erhvervsliv

Nye regler i EU for større national støtte til virksomheder vækker dansk bekymring.

Fortsættes side 4Som konsekvens af finanskrisen har EU-kommissionen indført nye, udvidede regler for statsstøtte til erhvervslivet.

Kampen er derfor straks indledt mellem brancher i forskellige lande, da der er frygt for, at støtten vil udløse unfair konkurrence i EU. Landbrugsrådet kræver øjeblikkelig sikkerhed fra VKregeringen for ens vilkår i Europa.

Lige før årsskiftet meddelte EU's kommissær med ansvar for konkurrence, Neelie Kroes, at der som følge af den økonomiske krise indføres en midlertidig ordning, hvorved medlemslandene får større mulighed for at hjælpe erhvervslivet.

Det sker bl.a. gennem statsgaranti for lån og økonomisk støtte til virksomheder, som er kriseramte. Muligheden er allerede ved at blive anvendt i et par EU-lande.

Den hollandske regering har netop varslet en ændret national ordning med statsgaranti til investeringslån for landets gartnerier. Landbrugsrådet, som også dækker Dansk Gartneri, har forsøgt at klage til EU-kommissionen over unfair konkurrence fra den form for statsstøtte. Netop Holland er på gartneriområdet en førende aktør i Europa.

Ordningen er endnu ikke godkendt i EU, men kommissionen i Bruxelles har skriftligt meddelt, at det hollandske tiltag menes at ligge inden for de nye, udvidede muligheder for medlemslandene. Der henvises til meddelelsen om øgede grænser for statsstøtte til erhvervslivet for at imødegå finans- og kreditkrisen.

Klar melding
Derfor er meldingen klar i Landbrugsrådet:

»Vores principielle holdning er fortsat, at der ikke skal kæmpes statskasse mod statskasse i Europa. Omvendt må vi nu konstatere, at i lyset af finanskrisen gøres der mere end de fælles EUordninger. Hollænderne er langt fremme, og vi ved, at Tyskland og Sverige også har visse planer. Så hvis ikke eksempelvis det danske gartnerierhverv, der har en årlig eksport på 3,5 mia. kr., får samme vilkår som konkurrenterne, vil den sektor hurtigt tabe konkurrencekraft,« siger adm. direktør Freddy Svane i Landbrugsrådet og fortsætter:

»Vores budskab til regeringen er derfor, at danske virksomheder sikres samme vilkår som konkurrenternes. Der er mulighed for at tage initiativer inden for de nye, kontrollerede rammer i EU.«

Fødevareminister Eva Kjer Hansen siger om kravet fra dansk landbrug og konkurrencen på gartneri-området:

»Vi vil se nærmere på, hvad Holland har sat i værk. Men helt generelt skal vi passe på, at vi ikke ruller tingene tilbage med gammeldags ordninger, fordi vi aktuelt har alvorlige problemer under finanskrisen.«

I en meddelelse fra EU-kommissionen om de nye, midlertidige rammer for statsstøtte fastslås, at der nu kan gives støtte på op til 3,75 mio. kr. pr. virksomhed, som ikke var kriseramt før den 1. juli sidste år. Der kan bl.a. også gives større statsgaranti for lån og stilles mere risikovillig kapital til rådighed for små samt mellemstore virksomheder.

Det understreges samtidig i en skrivelse fra kommissionen om reglerne, at »statsstøtte ikke er nogen mirakelkur, der kan løse alle de aktuelle problemer, men en målrettet offentlig støtte til virksomheder kan være et nyttigt element i den samlede indsats«. Argumentet lyder, at støtten kan åbne for långivning til erhvervslivet og fremme fortsatte investeringer.

Men ikke kun statsstøtten er aktuelt i spil for landbruget i EU. Krisen kradser i store dele af erhvervet, hvor afregningspriserne til landmændene er i bund. Derfor er det netop i EU-regi besluttet at genindføre eksportstøtte til Europas mejeribrug. Fødevareminister Eva Kjer Hansen fastslår, at Danmark er imod eksportstøtte:

»Det er ærgerligt, at EU-kommissionen og nogle lande nu har travlt med atter at gøre brug af markedsordninger. Vi skal presse på for stadig at udvikle EU i en mere markedsorienteret retning og med udfasning af handelsforvridende støtteordninger.«

Dansk Folkepartis EUordfører, Morten Messerschmidt, er også bekymret over både genindførsel af eksportstøtte til EU's mejerisektor og øget national støtte til landbruget:

»Det er fuldstændig uholdbart, at så snart man har den mindste undskyldning, bliver EU blød i knæene og giver statsstøtte.« •

Statsstøtte
• EU's ordning om

statsstøtte løber frem til

udgangen af 2010.

• Medlemslandene kan give statsstøtte på op til 500.000 euro pr. selskab.

• Der må gives støtte i form af rentetilskud.

• Grænsen for risikovillig

kapital til mindre virksomheder hæves til 2,5 mio. euro.

• Mindst 30 pct. af

finansieringen skal dog

komme fra private.

Kilde: EU-kommissionen

BRANCHENYT
Læs også