Problemer med dement mands formue

Min mand er dement. I 2003 fik jeg lavet en generalfuldmagt. Fra min mands konto overflyttede jeg den 1. april 2008 300.000 kr. til en højrentekonto i et andet pengeinstitut end vores sædvanlige bank. Bindingsperioden er på et år.

Nu forlanger banken i februar måned 2009 pludselig legitimation for fuldmagten med min mands underskrift og vitterlighed om ægte underskrift osv.

Direktøren i banken vil spærre kontoen den 1. april 2009, hvis ikke banaken får underskriften.

Med venlig hilsen B.H.

SVAR:

Jeg forstår Deres brev således, at generalfuldmagten er oprettet, efter at Deres mand var blevet dement. Men hvis Deres mand var dement og ude af stand til at tage vare på sine økonomiske anliggender i 2003, var Deres mand ganske enkelt ikke habil til at foretage nogen dispositioner vedrørende sin formue, og herunder ej heller habil til at give Dem en generalfuldmagt.

Det betyder, at fuldmagten ikke giver Dem adgang til at disponere på vegne af Deres mand. I så fald må banken som udgangspunkt anses at være berettiget til at smække kassen i, indtil De fremlægger fornøden dokumentation for Deres adgang til at disponere på Deres mands vegne.

Man skal her huske på, at banken risikerer at pådrage sig et erstatningsansvar over for Deres mand for tab, som Deres mand måtte blive påført som følge af, at andre personer uberettiget har disponeret over hans bankindeståender.

Da Deres mand efter det oplyste ejer ikke ubetydelige beløb, vil jeg anbefale Dem at anmode statsforvaltningen om at etablere et værgemål for Deres mand. Der er med den nuværende værgemålslov vide muligheder for at skræddersy værgemålet til Deres mands særlige behov.

De kan her anmode om at blive udpeget som værge for Deres mand, men det er ikke givet, at statsforvaltningen vil udpege Dem...

BRANCHENYT
Læs også