Hurtigt salg udløser skat

Skattefrit salg af sommerhus kræver, at huset har været brugt af sælgeren.

? Vi er faldet over et dejligt sommerhus, der sælges fra et dødsbo. Pris ca. 3,2 mio. kr. Der er to arvinger. Sommerhuset ligger på en stor grund, der kan udstykkes i to grunde, hvoraf den ene grund derefter kan frasælges.

Hvad vil der ske, hvis vi køber sommerhuset og udstykker grunden, som vi selv ønsker at bygge på. Vi bygger huset og sælger derefter det eksisterende sommerhus? Hvordan beskattes vi af salget af det eksisterende sommerhus?

Hvad vil der ske, hvis vi sælger det eksisterende sommerhus til den ene arving?

Hvilke forhold skal vi være opmærksomme på, hvis vi udstykker grunden, beholder det eksisterende sommerhus og frasælger den ubebyggede grund?Med venlig hilsen

M.A.

! Jeg kan indledningsvist oplyse, at dødsboet ikke kan sælge det nuværende sommerhus med den tilhørende store grund skattefrit efter den såkaldte ”sommerhusregel”. Dette gælder, selv om afdøde i sin ejertid havde anvendt sommerhuset til private formål. Dette skyldes, at grunden er større end 1.400 kvm., samt at der er mulighed for udstykning.

Havde afdøde derimod forud for dødsfaldet foretaget en udstykning i to grunde, ville sommerhuset med tilhørende grund kunne sælges skattefrit, hvis arealkravene mv. var opfyldt. Boets fortjeneste ved salg af den anden, ubebyggede grund ville fortsat være skattepligtig for boet. Ved rettidig omhu er det altså i en sådan situation muligt at undgå beskatning af fortjeneste ved salg af sommerhuset med tilhørende grund.

Uanset at det falder uden for Deres henvendelse, vil jeg tilføje, at arvingerne i det nævnte dødsbo bør rådføre sig grundigt med en advokat eller revisor om dødsboets håndtering af sommerhusejendommen.

For nu at vende tilbage til Deres brev, har De spurgt til beskatningen i den situation, hvor De efter køb af sommerhuset foretager udstykning, lader opføre et nyt sommerhus på den frastykkede, ubebyggede grund, og herefter sælger det gamle (eksisterende) sommerhus.

Jeg kan her oplyse, at det - udover at de arealmæssige krav skal være opfyldt - vil være en forudsætning for et skattefrit salg af det gamle sommerhus, at De i Deres ejertid kan anses at have benyttet det gamle sommerhus til private formål.

Om der foreligger en sådan benyttelse, vil efter min bedste opfattelse bero på en konkret vurdering af forholdene omkring erhvervelsen af sommerhuset, udstykningen og den efterfølgende nyopførelse.

Forestiller man sig eksempelvis, at De straks efter sommerhuskøbet foretager udstykning og opførelse af det nye sommerhus og ligeledes straks sælger det gamle sommerhus, vil jeg stille mig tvivlende overfor, om De kan sælge det gamle sommerhus skattefrit. Domstolene må her forventes at foretage en nærmere vurdering af, om De kan anses reelt at have anvendt sommerhuset til private formål.

Forestiller man sig derimod, at De anvender det gamle sommerhus i nogen tid, eksempelvis nogle år, og herefter opfører det nye sommerhus, vil De efter min bedste opfattelse kunne sælge det gamle sommerhus skattefrit.

Om det gamle sommerhus sælges til en af arvingerne eller til en helt fremmed, har i den forbindelse ingen betydning i skattemæssig henseende.

De har endvidere spurgt til konsekvenserne ved et salg af den ubebyggede grund efter en udstykning gennemført af Dem. Jeg kan her oplyse, at der skal svares skat af den fortjeneste, som De måtte indvinde ved salg af denne grund. Et eventuelt tab ved salg af grunden vil kunne fratrækkes i senere skattepligtige fortjenester ved salg af andre ejendomme.

De bør være opmærksom på, at De ved et salg af én af grundene efter udstykning skal foretage en fordeling af Deres oprindelige anskaffelsessum for sommerhuset på de nu to ejendomme til brug for opgørelsen af Deres fortjeneste eller tab ved et videresalg. Jeg vil anbefale Dem at rådføre Dem med en sagkyndig om denne fordeling.

BRANCHENYT
Læs også