Mindre prisfald for parcel- og rækkehuse

For første gang i mange år viser Realkreditrådets kvartalsopgørelse af ejendomspriserne for parcel- og rækkehuse et mindre fald, 0,3 pct., fra 3. til 4. kvartal 2002. For ejerlejligheder og fritidshuse kan der fortsat registreres prisstigninger på henholdsvis 1,0 og 1,7 pct.

Realkreditrådets kvartalsvise ejendomsprisstatistik viser, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse i hele landet er faldet med 0,3 pct. fra 3. kvartal 2002 til 4. kvartal 2002. Nedgangen er et brud på flere års uafbrudte prisstigninger. År til år stigningen, sammenlignet med 4. kvartal 2001, udviser dog fortsat en stigning på 2,4 pct., men også her er tendensen, at prisstigningstakten er faldende.

Der er ikke noget entydigt mønster i, hvordan prisændringerne i slutningen af 2002 fordeler sig geografisk. Således er priserne i København og Frederiksberg kommuner og Frederiksborg og Roskilde amter steget, mens priserne i Københavns Amt er faldet. De største og de mindste provinskommuner har ligeledes oplevet prisfald, mens de mellemstore har oplevet prisstigninger.

Stigningerne i de gennemsnitlige priser i forhold 4. kvartal 2001 har været størst i og omkring København som følge af de kraftige prisstigninger tidligere på året i disse områder. Vedrørende de faktiske kvadratmeterpriser er det kun kommuner på Sjælland og i Østjylland, der ligger over landsgennemsnittet.

Afdæmpningen i prisudviklingen skal ses i forlængelse af, at obligationsrenten er faldet til det laveste niveau i mange år. Lave finansieringsomkostninger er almindeligvis med til at holde prisstigninger oppe, og meget tyder derfor på en opbremsning på ejendomsmarkedet.

Set fra en forbrugersynsvinkel har udviklingen i ejerboligpriserne korrigeret for udviklingen i forbrugerpriserne udvist ganske markante udsving, der viser udviklingen i de reale ejendomspriser siden 1960. I de sidste 30 år har der således været ganske tydelige cykliske bevægelser i ejendomspriserne.

Det reale prisniveau er ved udgangen af 2002 relativt højt sammenlignet med tidligere, og dette kunne tyde på, at der er strukturelle årsager til prisstigninger de sidste år. Den begrænsede adgang til nybyggeri i visse områder - og reguleringen af udlejningsejendomme og andelsboliger - har medvirket til et pres på priserne på eksisterende ejerboliger i nogle områder af landet.

De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for ejerlejligheder er steget 1,0 pct. fra 3. til 4. kvartal 2002. Gennemsnitspriserne er steget mest i de største provinskommuner (Aalborg, Esbjerg, Kolding, Odense, Randers og Århus), hvor det i en lang periode har været priserne i hovedstadsområdet, der steg mest. Priserne er således gennemsnitlig steget 2,2 pct. i de største provinskommuner, mens prisstigningerne i hovedstadsområdet har ligget mellem 0,3 og 1,4 pct. i kvartalsmæssig stigningstakt.

I forhold til 3. kvartal 2001 er priserne for ejerlejligheder i hele landet steget 8,2 pct. Stigningen har været størst i de større byer. Ligesom for parcel- og rækkehuse er der registreret faldende tendens i prisudviklingen det sidste års tid. Sammenlignet med parcel- og rækkehuse er prisstigningerne på ejerlejligheder dog fortsat markant højere, og har ikke i de sidste 6-7 år været lavere end 8-9 pct.

Antallet af handler med fast ejendom er sæsonafhængigt. Der er således typisk flere handler om foråret (antal handler i Realkreditrådets statistik omfatter handler, hvor der indgår ejerskiftebelåning).

For parcel- og rækkehuse i hele landet er antallet af handler faldet med ca. 26 pct. fra 3. kvartal 2002 til 4. kvartal 2002. I forhold til samme kvartal sidste år er antallet af handler i hele landet faldet knap 5 pct.

For ejerlejligheder er antallet af handler faldet med ca. 22 pct. fra 3. kvartal 2002 til 4. kvartal 2002. I forhold til 4. kvartal 2001 er antal handler i hele landet steget med ca. 3 pct.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også