Pen-Sam Bank fik overskud på 30 mio. kr.

At der kan tjenes penge på at drive filialløs bank baseret på stor grad af selvbetjening via internettet beviser årsregnskabet for 2002 fra Pen-Sam Bank. Det netop afsluttede årsregnskab vidner nemlig om en resultatsmæssig fremgang på de væsentligste poster.

Pen-Sam Bank fik i 2002 et meget tilfredsstillende resultat før skat på 30,0 mio. kr. mod 26,5 mio. kr. i 2001. Årets resultat forrenter primo egenkapitalen med godt 21%. Efter skat blev resultatet 20,9 mio. kr.

Balancen steg fra 1,32 mia. kr. i 2001 til 1,48 mia. kr. i 2002. Egenkapitalen voksede fra 141,4 til 159,9 mio. kr, og solvensen blev 20,5%, hvor bank- og sparekasselovens krav er 8 pct.

Trods den skærpede konkurrencesituation fastholdt Pen-Sam Bank sin position som et af landets billigste pengeinstitutter. Antallet af konti er i årets løb vokset med 14.800 til 135.200.

Det ordinære resultat før skat på 30,0 mio. kr. fremkommer ved en basisindtjening på 37,3 mio. kr., negative kursreguleringer af fondsbeholdningen på 6,5 mio. kr. og hensættelser på debitorer på 0,8 mio. kr.

I forhold til 2001 er basisindtjeningen steget med 49 pct. Denne meget tilfredsstillende udvikling kan især henføres til kombinationen af bankens store indlånsoverskud, lavere gennemsnitlige ind- og udlånsrentesatser i forhold til i 2001 og den af banken førte investeringsstrategi.

Ultimo 2002 udgjorde bankens værdipapirbeholdning 1,1 mia. kr., svarende til 75% af balancen. Den store fondsbeholdning i forhold til balancen bevirker, at banken er meget afhængig af renteudviklingen på fondsmarkederne.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også