Erstatning for flyforsinkelse

Forsinkelser på tre timer giver fremover samme ret til kompensation, som hvis flyafgangen var aflyst.

I 2005 blev flypassagererne i EU ved en forordning sikret ret til økonomisk kompensation og bistand, hvis et fly bliver aflyst. Efter forordningens ordlyd har flypassagererne ikke helt samme rettigheder, hvis flyet blot er forsinket. Ved forsinkelse har passagererne efter forordningens ordlyd ikke krav på økonomisk kompensation.

En tysk familie og et østrigsk par oplevede begge en længere forsinkelse af deres fly, og mente at det måtte ligestilles med en aflysning. De krævede derfor kompensation af de flyselskaber, hvor de havde købt deres billetter.

Familien Sturgeon bookede en rejse fra Frankfurt am Main til Toronto i Canada og retur hos flyselskabet Condor. Returflyvningen fra Toronto til Frankfurt var planlagt til den 9. juli 2005, kl. 16.20. Efter at check in var blevet gennemført, fik passagerne oplyst, at afgangen var aflyst, og det samme fremgik af lystavlen i lufthavnen. Passagerne modtog deres bagage retur og blev transporteret til et hotel, hvor de tilbragte natten. Den næste dag blev passagererne checket in ved et andet flyselskabs skranke, men på en flyafgang med samme nummer som det, der fremgik af deres booking. Passagererne fik tildelt andre sæder end dagen før. Det omhandlede fly ankom til Frankfurt den 11. juli 2005 omkring kl. 7.00, hvilket var cirka 25 timer senere end den planlagte ankomst.

Familien Sturgeon mente, at flyet fra Toronto ikke kunne anses for at være forsinket, men derimod måtte anses for aflyst, hvilket afvistes af Condor. Familien indbragte sagen for de tyske domstole med krav om kompensation på 600 euro pr. person plus erstatning. Beløbet svarede til det beløb, som de havde krav på, hvis flyet måtte antages at være aflyst.

Condor påstod, at flyet måtte anses for at være forsinket, og at familien derfor ikke havde krav på kompensation. Forud for sagen hævdede Condor, at forsinkelsen skyldtes en orkan i Caribien, men under sagen angav flyselskabet tekniske fejl på flyet og sygdom blandt besætningen som årsag.

Stefan Böck og Cornelia Lepuschitz bookede en rejse med Air France fra Wien til Mexico City via Paris. Returflyvningen fra Mexico City til Paris var planlagt til den 7. marts 2005 kl. 21.30. Da de ankom til check in, fik de oplyst, at deres flyafgang var aflyst. Aflysningen skyldtes en teknisk fejl på flyet samt overholdelse af besætningens lovpligtige hviletid.

Böck og Lepuschitz ville gerne hurtigst muligt hjem og accepterede et tilbud fra Air France om at blive ombooket til et fly fra Continental Airlines, der havde planlagt afgang dagen efter, den 8. marts 2005, kl. 12.30. De skulle først annullere deres billetter, før de kunne få udstedt nye billetter ved Continental Airlines' skranke.

De andre passagerer, som ikke blev ombooket til flyvningen med Continental Airlines, forlod Mexico den 8. marts 2005 kl. 19.35 sammen med en række ”nye” passagerer. Den ”nye” flyafgang havde det oprindelige rutenummer efterfulgt af bogstavet ”A” og blev gennemført som supplement til Air France's almindelige ruteflyafgang.

Böck og Lepuschitz ankom til Wien næsten 22 timer senere end det planlagte ankomsttidspunkt. De indbragte sagen for de østrigske domstole og krævede ligesom familien Sturgeon 600 euro i kompensation pr. person.

Familien Sturgeon og parret Böck og Lepuschitz tabte sagerne ved de første nationale instanser, men de valgte at appellere sagerne, og appeldomstolene fandt det nødvendigt at høre EF-domstolen om fortolkning af forordningen for at kunne tage stilling til deres krav.

Domstolen fandt, at begrebet »forsinket flyafgang« kun tager det planlagte afgangstidspunkt i betragtning. Dette indebærer, at de øvrige faktorer, som påvirker flyafgangen efter afgangstidspunktet, skal forblive uændrede.

En flyafgang anses som værende forsinket, hvis den gennemføres i overensstemmelse med den oprindelige planlægning, og hvis det faktiske afgangstidspunkt er forsinket i forhold til det planlagte afgangstidspunkt.

Et fly er derimod aflyst, hvis en planlagt flyvning slet ikke gennemføres.

Når passagererne transporteres på et fly, hvis afgang er forsinket i forhold til det oprindeligt fastsatte afgangstidspunkt, kan flyafgangen kun kvalificeres som aflyst, når flyselskabet transporterer passagererne på et fly, hvis oprindelige planlægning er forskellig fra den oprindeligt planlagte flyafgang.

Hvad der vises på lystavlen i lufthavnen eller oplysninger fra flyselskabets personale kan ikke tillægges afgørende betydning. Det er heller ikke af afgørende betydning, at passagererne får udleveret deres bagage eller får udstedt nye boardingpas. Disse omstændigheder er nemlig ikke forbundet med flyafgangens objektive kendetegn som sådan.

En flyafgang, der er forsinket, kan uanset varigheden af forsinkelsen - også selv om den er lang - ikke anses for aflyst, når den gennemføres i overensstemmelse med flyselskabets oprindelige planlægning.

Domstolen analyserede de to situationer, aflysning og forsinkelse. Efter EF-domstolens opfattelse er konsekvensen for passageren den samme - tab af tid. Når passagerer på aflyste afgange opnår ret til kompensation ved tab af tre timer, ville passagerer på afgange, som er tilsvarende forsinket, blive behandlet ringere.

Under henvisning til ligebehandlingsprincippet og princippet om EU-rettens effektive virkning fastslog EF-domstolen, at passagerer, hvis fly er forsinkede, kan sidestilles med passagerer på aflyste flyafgange i forhold til anvendelsen af retten til kompensation. På trods af forordningens ordlyd kan de derfor også påberåbe sig retten til kompensation.

Kompensationen udgør:

1) 250 euro for alle flyvninger på højst 1.500 km.

2) 400 euro for alle flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km og for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.

3) 600 euro for alle flyvninger, der ikke falder ind under 1) eller 2).

Flyselskabet kan kun undslippe betaling, hvis det kan godtgøre, at forsinkelsen skyldes »usædvanlige omstændigheder«. Domstolen udtalte i den forbindelse, at en teknisk fejl ved et fly, som medfører aflysning af en flyafgang, ikke er omfattet af begrebet »usædvanlige omstændigheder«, medmindre fejlen skyldes begivenheder, der på grund af fejlens karakter eller oprindelse ikke er et led i det berørte flyselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for flyselskabets faktiske kontrol.

Det er nu op til de nationale domstole at afgøre, om familien Sturgeon og parret Böck og Lepuschitz skal have kompensation. Deres fly må efter al sandsynlighed betragtes som værende forsinkede, og da de uomtvisteligt var mere end tre timer forsinkede, er der næppe tvivl om, at familierne får deres kompensation. •

Hver anden fredag bringer Morgenavisen Jyllands-Posten en artikel om aktuel EU-ret, udarbejdet af advokaterne Hans Sønderby Christensen (H), advokatfirmaet hansen | sønderby & co. samt advokat Patrick Goergen, Etude Goergen, begge specialiserede inden for området.

BRANCHENYT
Læs også