Ens information til alle

Udbudsregler Leverandører må ikke forskelsbehandles og skal have lige adgang til information, når de ønsker at byde på et offentligt udbud.

Når offentlige myndigheder skal foretage indkøb, er det oplagt at anvende lokale leverandører, som bruger lokal arbejdskraft og lokale råvarer for på den måde at stimulere den lokale økonomi. Det gavner imidlertid ikke konkurrencen, og i EU har man derfor i en efterhånden meget lang årrække haft fælles regler, som skal sikre, at alle leverandører i EU stilles lige, når det offentlige foretager indkøb.

I Danmark blev det offentlige for alvor opmærksom på reglerne ved byggeriet af Storebæltsbroen.

Myndighederne havde sendt projektet i udbud og i udbudsbetingelserne stillet krav om, at leverandøren i størst muligt omfang skulle anvende danske materialer og dansk arbejdskraft og materiel. Dette krav, køb dansk klausulen, var i strid med det EU-retlige ligebehandlingsprincip. De danske myndigheder strammede efterfølgende op på efterlevelsen af udbudsreglerne.

EU-udbudsreglerne er ens, uanset hvor man befinder sig i EU, og hvis man som dansk virksomhed gerne vil deltage i et udbud i England, men synes betingelserne på lige lovlig kreativ måde holder deltagere fra andre lande ude, kan man altid klage og måske også opnå erstatning.

Virksomheden kan bruge det nationale klagesystem og selv betale for omkostningerne - eller rette henvendelse til EU-Kommissionen og håbe på, at kommissionen forfølger sagen.

Det var netop det sidstnævnte, som en virksomhed valgte, da den ville klage over forløbet af et udbud i Grækenland, som for nylig har resulteret i en afgørelse fra EU-domstolen, som fastslår, at Grækenland har overtrådt udbudsreglerne.

ERGA OSE AE er et græsk offentligt organ, som blandt andet er ansvarligt for udbygning af det græske jernbanenet. ERGA OSE skulle bygge en station i udkanten af Athen og havde i den forbindelse brug for konsulentbistand til at foretage en række analyser.

I Grækenland klassificeres ingeniører i et register alt efter længden, niveauet og sværhedsgraden af deres uddannelse, og rådgivningsvirksomheder klassificeres i forhold til deres ansatte ingeniører.

ERGA OSE sendte konsulentopgaven i udbud og krævede, at tilbudsgiverne skulle dokumentere deres tekniske kapacitet. Græske virksomheder skulle gøre dette ved at henvise til deres indplacering i registret.Udenlandske virksomheder skulle gøre det ved at dokumentere at have kvalifikationer svarende til dem, der krævedes af græske rådgivere optaget i registret.

ERGA OSE tilføjede dog, at man ikke ville godkende udenlandske virksomheder, som inden for det seneste halve år havde indgivet interessetilkendegivelser i et af ERGA OSE's andre udbud, og som dér havde angivet andre kvalifikationer end dem, som ERGA OSE nu efterspurgte.

En virksomhed klagede til kommissionen, fordi den anså sig for udelukket på forhånd fra at deltage i udbuddet. Virksomheden var ikke græsk og havde mindre end seks måneder inden udbuddet deltaget i et andet udbud med en anden klassificering end den, der nu krævedes.

Kommissionen undersøgte sagen og bad om Grækenlands bemærkninger. Da kommissionen ikke var tilfreds med svaret, indbragte den sagen for EU-domstolen.

Under sagen gjorde den græske regering gældende, at den særlige seks måneders bestemmelse havde været anvendt i andre udbud og altid på den måde, at udenlandske virksomheder, som var omfattet og ønskede at byde, blot kunne rette henvendelse til ERGA OSE og få afklaret bestemmelsens rækkevidde. Efter praksis kunne virksomhederne herefter på en hvilken som helst måde fremlægge bevis for at have de tilstrækkelige kvalifikationer.

Domstolen slog fast, at det EU-retlige ligebehandlingsprincip også omfatter et princip om gennemsigtighed. Det indebærer, at alle tilbudsgivere - inklusiv potentielle tilbudsgivere - skal befinde sig på lige fod og have de samme muligheder, når de skal indgive deres anmodning om deltagelse eller indgive et bud.

Tilbudsgiverne skal befinde sig i en lige situation, hvad angår omfanget af de oplysninger, der er angivet i myndighedernes udbudsbekendtgørelse.

Det er derfor ikke i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, at en særlig kategori af interesserede bliver nødt til at henvende sig hos den ordregivende myndighed for at få afklaret, hvad der er den egentlige betydning af en udbudsbekendtgørelses indhold.

Det er tilstrækkeligt til at fastslå forskelsbehandling, hvis den formulering, som myndighederne har valgt i udbudsbekendtgørelsen, afskrækker udenlandske virksomheder fra at deltage i udbuddet.

Ud over at forskelsbehandle var kommissionen af den opfattelse, at ERGA OSE havde foretaget en sammenblanding af udvælgelses- og tildelingskriterier.

Udbudsreglerne indebærer, at de offentlige myndigheder skal inddele evalueringsfasen ved offentlige udbud i to faser - udvælgelse og tildeling.

Offentlige myndigheder skal altså fastsætte kriterier både for udvælgelse af virksomhederne og for tildeling af selve kontrakten.

Udvælgelseskriterierne vedrører virksomhedernes generelle økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet, hvorimod tildeling sker på grundlag af en sammenligning af de udvalgte firmaers tilbud, og her skal kriterierne følgelig relatere sig til den foreslåede løsning, pris m.v.

ERGA OSE havde under tildelingskriterierne angivet at ville lægge vægt på den erfaring, som kunne sikre en tilfredsstillende gennemførelse af kontrakten.

Domstolen fandt, at dette var i strid med udbudsreglerne. Kriteriet vedrørte tilbudsgiverens evne til at gennemføre kontrakten og var derfor ikke et tildelingskriterium, men derimod et udvælgelseskriterium.

Grækenland har som følge af kommissionen og domstolens behandling af sagen fjernet den omtvistede formulering fra efterfølgende udbud. Virksomheden, som klagede over formuleringen i udbudsbekendtgørelsen, kan nu vælge at indlede en erstatningssag over for ERGA OSE.

Hver anden fredag bringer Morgenavisen Jyllands-Posten en artikel om aktuel EU-ret udarbejdet af advokaterne Hans Sønderby Christensen (H), advokatfirmaet hansen | sønderby & co., samt advokat Patrick Goergen, Etude Goergen, begge specialiserede inden for området.

BRANCHENYT
Læs også