Vejen uden om et skattesmæk

Når ugifte samlevende ophøver samlivsforholdet, er der risiko for et uventet skattesmæk, hvis der overføres penge fra den ene til den anden.

En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende flytter fra hinanden. Iagttages enkle regler, er det muligt at undgå et stort og uventet skattesmæk.

Retsstillingen for ugifte samlevende har de senere år fået stigende opmærksomhed ved udformningen af ny lovgivning, der berører ugifte samlevende.

Generelt set har man været meget tilbageholdende med at tildele ugifte samlevende samme rettigheder - og forpligtelser - som ægtefæller. Der er flere årsager til denne tilbageholdenhed. Et af de grundlæggende synspunkter er, at gifter man sig, har man samtidig valgt det sæt regler, der gælder for ægtefæller. Stiller man nu de ugifte samlevende på samme måde som ægtefæller, vil denne valgfrihed bortfalde. Og det er jo ikke givet, at parterne ved etablering af et samlivsforhold samtidig har et ønske om at vælge hele ”lovpakken” for ægtefæller.

Dette skisma forelå eksempelvis i forbindelse med udformningen af den nye arvelov.

På den ene side veg man tilbage fra at fastsætte regler om, at samlevende havde krav på at modtage arv efter hinanden. På den anden side blev der - som en mindre indgribende løsning - fastsat flere regler møntet på netop de ugifte samlevende. Et af de markante eksempler er et særligt regelsæt, der skal sikre den længstlevende part i et samlivsforhold rettigheder på dødsboskiftet af lignende karakter som den længstlevende ægtefælles rettigheder.

Heller ikke i skattelovgivningen er der lagt op til at sidestille de ugifte samlevende med ægtefæller. I skattelovene er der således kun fastsat enkelte regler, der skal tilgodese ugifte samlevende.

Bl.a. blev der med den nye boafgiftslov (om gave- og arveafgift) fastsat lempelige regler om afgift af arv mellem samlevende. Siden er der blevet fastsat lempelige regler om afgift af gaver mellem samlevende...

Læs også