Tilfredshed i Ringkøbing

Ringkjøbing Landbobanks kunder ser ud til at klare sig bedre gennem recessionen end landets gennemsnit.

RB-BørsenRegnskabet fra Ringkjøbing Landbobank viser, at pengeinstituttet er foran på budgetterne i årets første tre måneder.

Alligevel vælger banken indtil videre at fastholde forventningerne til 2010.

»Bankens basisresultat for 1. kvartal 2010 blev på 107 mio. kr., hvilket er lidt foran budgettet for 2010. Det udmeldte interval på 200-400 mio. kr. fastholdes,« skriver banken.

Banken formåede at øge nettorente- og gebyrindtægterne en anelse til 186,5 mio. kr. fra knap 180 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Andelen af nedskrivninger på udlån er steget til lidt over 20 mio. kr. fra knap 16 mio. kr. i 1. kvartal 2009.

»Kvartalets netto nedskrivninger svarer til 0,56 pct. p.a. af de samlede gennemsnitlige udlån, nedskrivninger, garantier og hensættelser. Bankens kunder ser ud til at klare sig bedre igennem recessionen end gennemsnittet i Danmark, og det nuværende nedskrivningsniveau anses for meget tilfredsstillende, skriver banken i en kommentar.

Den samlede nedskrivnings- og hensættelseskonto udgjorde ved udgangen af kvartalet 497 mio. kr., svarende til 3,4 pct. af de samlede udlån.

»Efter at den danske økonomi har været i recession i 2009, og mange aktiver er faldet i værdi samtidig med, at arbejdsløsheden har været stigende, er banken tilfreds med den konservative kreditpolitik, som banken altid har været drevet ud fra. Som en naturlig del af konjunkturcyklussen forventes bankens tab fortsat at ligge på et relativt højt niveau i indeværende år,« skriver banken.

Vestjyderne glæder sig endvidere over, at banken har en solid kapitalbase.

»Bankens likviditet er god, og overdækningen i forhold til lovkravet er på 203,8 pct. Bankens korte funding med en restløbetid under 12 måneder beløber sig til kun 1,4 mia. kr., som modsvares af 4,5 mia. kr. korte pengemarkedsplaceringer primært i Danmarks Nationalbank, danske banker og likvide værdipapirer.«

Læs også