Moms på fast ejendom fra årsskiftet

Hvis en købsaftale er underskrevet før den 1. januar 2011, er nye bygninger og byggegrunde ikke omfattet af de nye regler om moms på fast ejendom. Landsskatteretten har afsagt kendelse i en ny sag, der drejede sig om rentebetalinger til et selskab i Luxembourg.

Efter de gældende momsregler er levering af fast ejendom fritaget for moms. Fra og med den 1. januar 2011 vil fritagelsen ikke længere omfatte nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord, levering af byggegrunde uanset om de er byggemodnet og særskilt levering af bebyggede grunde.

Ifølge forarbejderne til lovændringen pr. 1. januar 2011 omfatter de nye regler for levering af byggegrunde kun de situationer, hvor bindende købsaftale er indgået den 1. januar 2011 eller senere. Skat har for nylig bl.a. bekræftet, at en købsaftale, som underskrives i år, hvor køber først overtager grunden i 2011, betaling først erlægges i 2011 og som i øvrigt er betinget af, at byrådet i kommunen godkender lokalplanen, skal behandles efter de nuværende momsregler. Herudover har Skat bekræftet, at en efterregulering af købesummen i henhold til vilkår i aftalen ikke betyder, at aftalen ikke er bindende før lovens ikrafttræden.

For salg af nye bygninger finder de nuværende reglerne om momsfrihed ifølge forarbejderne til ændringsloven stadig anvendelse, hvis støbning af fundamentet er påbegyndt inden årsskiftet. I en række bindende svar slår Skat imidlertid fast, at det er en forudsætning, at der på tidspunktet for påbegyndelse af støbningen er en reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet inden for en sædvanlig normeret tid for et byggeri af pågældende karakter.

Kildeskat på renter

..

BRANCHENYT
Læs også