Britiske muligheder

Grøn revolution: Politisk arbejdsro i Storbritannien giver basis for ny dymamik. Der er fokus på grøn vækst og vedvarende energi, og det giver nye muligheder for dansk eksport.

Der er grund til optimisme for dansk eksport til Storbritannien. For selv om britisk økonomi har været hårdt ramt af finanskrisen, kan der konstateres en ny dynamik i Storbritannien. Og det giver nye muligheder for danske virksomheder.

Økonomisk kom Storbritannien ud af 3. kvartal i 2010 med den højeste realvækst i de seneste 10 år, 2,8 pct., og væksten ventes at fortsætte.

Politisk er den britiske koalitionsregering kommet godt fra start. Den har et stabilt flertal bag sig, hvilket giver den nødvendige arbejdsro til at opnå det klare mål om at skabe balance og øget vækst i britisk økonomi.

De positive nyheder fra Storbritannien smitter af på dansk eksport. Det vurderes, at dansk eksport til Storbritannien voksede med 4 pct. i 2010 og vil vokse med yderligere godt 7 pct. i 2011. Dette er på baggrund af forholdsvis store fald i eksporten i 2007 og 2009, men der er alligevel grund til optimisme.

Der er under den nye britiske regering skabt øget politisk fokus på grøn vækst og vedvarende energi. Områder, hvor danske virksomheder traditionelt står stærkt. Premierminister David Cameron har lovet en grøn revolution i Storbritannien, og regeringen har sat som mål, at 15 pct. af energiproduktionen i år 2020 skal komme fra vedvarende energi. I Skotland er det tilsvarende mål for vedvarende energi i 2020 endda på 80 pct.

Den britiske regering har planer om at danne en grøn investeringsbank. Til det har regeringen foreløbig afsat 1 mia. pund, og det ventes, at private investorer også vil bidrage til bankens investeringskapital. Bankens primære formål bliver at fremme investeringer i grønne projekter og teknologier, som ikke kan rejse tilstrækkelig finansiering på markedsvilkår.

Derudover håber regeringen at kunne tidoble varmeproduktionen fra vedvarende energikilder over det næste årti.

Der er afsat 860 mio. pund til husholdninger og virksomheder, der skifter fra fossile brændstoffer til vedvarende kilder som sol-, jord-, vand- og vindenergi eller biogas.Og så skal op mod 3,5 mio. britiske hjem isoleres bedre for at sikre, at energien udnyttes bedst muligt - også kaldet energieffektivitet. Ifølge regeringen bruger briterne mere energi på opvarmning af private hjem end Sverige, som gennemsnitligt er syv grader koldere.

Herudover vil den britiske regering satse på decentral produktion af vedvarende energi - altså betale den enkelte forbruger for at generere sin egen elektricitet. Og den har afsat 60 mio. pund til udbygningen af havvindmølleparker over de kommende år. Tilsvarende har den skotske regering for perioden 2011-2015 øremærket 70 mio. pund til investeringer i havneinfrastruktur gennem oprettelsen af en national infrastruktur fond.

Alle disse tiltag er ikke kun tænkt som midler til at opfylde overordnede klimamål, men som en aktiv del af vækstpolitikken i Storbritannien. Der er tale om en strategisk prioritering af en sektor, som vurderes at bringe vækst på lang sigt.

Den britiske regering er fast indstillet på, at vejen ud af krisen skal ske gennem vækst. Derfor har regeringen på trods af store besparelser på de offentlige budgetter afsat store beløb til investeringer.

Blandt andet har regeringen afsat investeringer i infrastrukturen som etablering af et højhastighedstog og opgradering af det eksisterende jernbanenet.

Sundhedsområdet er et af de få offentlige budgetter, som er fredet for besparelser. Den begrænsede realvækst i budgettet kombineret med stigende pres på sundhedsvæsnet betyder dog, at sektoren står over for at skulle effektivisere betydeligt. Dette har skabt stor opmærksomhed på telesundhed (e-health) og andre teknologier, der gør det muligt for patienter at opholde sig mest muligt i eget hjem. Og her kan danske virksomheder have et fortrin, da indførslen af teknologi i sundhedsvæsnet længe har været i fokus i Danmark.

Den britiske regering har som mål at blive det foretrukne land i Europa at drive virksomhed i. Det skal opnås ved at sænke virksomhedsbeskatningen fra 28 pct. til 24 pct. over de kommende fem år.

Desuden skal erhvervslivet hjælpes af med bureaukratiske regler. Det skal blandt andet ske med initiativet ”one in, one out”, der betyder, at for hvert bureaukratisk tiltag afskaffes et andet.

Økonomien er på vej tilbage på sporet. Beskæftigelsen i den private sektor voksede med 300.000 i tre måneder frem til september 2010, og den økonomiske aktivitet vurderes af britiske erhvervsledere at være på det højeste siden 1994. Der er således stærk tillid til den økonomiske vækst i Storbritannien.

Regeringens økonomiske politik har givet gennemslag. Ifølge målinger har britiske erhvervsledere tillid til den økonomiske vækst, og beskæftigelsen er på vej op. Samtidig bidrager Bank of England med at understøtte vækstpotentialet ved fortsat at føre en meget løs pengepolitik.

Samlet set har de positive økonomiske og politiske rammer skabt de bedste betingelser for vækst. Nu gælder det bare for de danske virksomheder om at udnytte mulighederne på det britiske marked.

BRANCHENYT
Læs også