Tab kan trækkes fra fortjeneste

To lejligheder skal sælges, en med tab, en med fortjeneste.

Jeg er den lykkelige ejer af to lejligheder (København ogÅrhus).

Nu har jeg tænkt at sælge begge lejligheder.

Lejligheden i Århus vil min datter gerne købe. Jeg forstår, at jeg må sælge den til hende for nuværende ejendomsværdi minus 15 pct. Derved vil jeg få et tab (lejligheden er købt på "toppen").

Derimod vil lejligheden i København (købt 1996) ved evt. salg give et pænt overskud. Må jeg tillægge 10.000 kr. pr. år -minus købsåret?

Ejendomsavancebeskatningen foretages således: Fortjeneste ved salg af lejligheden i København minus tab af lejligheden i Århus (selvom den er solgt til ejendomsværdi minus 15 pct.)

Er det korrekt? Begge lejligheder sælges i år.mvhSælgeren

! Jeg vil indledningsvist bemærke, at beskatning af en eventuel gevinst og fradragsret for et eventuelt tab ved overdragelse af de to lejligheder forudsætter, dels at lejlighederne ikke er erhvervet som led i næring, dvs. med henblik på videresalg, og dels at lejlighederne ikke har tjent som bolig for Dem. Har De eksempelvis anvendt lejligheden i Århus som bolig, kan De ikke fratrække noget tab i fortjenester ved salg af andre ejendomme.

Er disse forudsætninger opfyldt, er det korrekt, at De kan fratrække tab ved afståelse af lejligheden i Århus i en eventuel gevinst ved salg af lejligheden i København.

Ved overdragelse af lejligheden i Århus til Deres datter kan lejligheden efter et cirkulære fra 1982 værdiansættes til den senest bekendtgjorte offentlige vurdering +/- 15 pct. Dette gælder som det klare udgangspunkt, selv om denne værdiansættelse indebærer, at der ved overdragelsen fremkommer et fradragsberettiget tab.

Opgørelsen af den skattepligtige avance foretages efter et sæt meget detaljerede regler i den såkaldte ejendomsavancebeskatningslov. Jeg vil anbefale Dem at lade en revisor udarbejde eller gennemgå avanceopgørelsen. Det er korrekt, at anskaffelsessummen for lejligheden kan forhøjes med et tillæg på 10.000 kr. for anskaffelsesåret og hvert af de efterfølgende kalenderår, hvori De har ejet lejligheden, dog ikke for salgsåret.

Læs også