Fordelingen efter en skilsmisse

Der er forskel på, hvad man råder over i et ægteskab, og hvad man har ret til ved en skilsmisse.

? Kære Tommy V.

Tak for dine informative artikler om ejerforhold i ægteskab.

Jeg kan ikke forstå, at du den ene lørdag skriver, at hvis konen ejer hus, og manden ejer firmaet (ved formuefællesskab), vil de i forhold til en skilsmisse hver få disse værdier.

Min opfattelse var, at disse to (eksempler) ville blive vurderet af to uvildige sagkyndige, f.eks. en ejendomsmægler til at vurdere huset, hvor en værdi så ville blive fastsat. F.eks. hus 3 mio. kr. og firma 7 mio. kr. Det ville så give 5 mio. kr. til hver - uanset at manden alene havde kørt firmaet.

Hvad er fælleseje ellers?

Hvis en mand har brugt konens frie midler til firma, bil og båd - uden at hendes navn står på, hvad så? Pengene er overført via checks for mange år siden. ”Ejer” hun så en del af disse genstande? Hvordan bevises det?

Med venlig hilsen

m.u.s.

! Jeg har i flere af de tidligere besvarelser været inde på disse problemstillinger.

Helt generelt må der sondres mellem rådigheden over aktiverne under ægteskabet og delingen ved skilsmisse.

Som jeg flere gange har været inde på, disponerer hver ægtefælle under ægteskabet over egen formue. I Deres eksempel råder hustruen altså over huset og manden råder over virksomheden - meget forenklet beskrevet.

Ved skilsmisse og ligeledes ved dødsfald skal der foretages en deling af værdien af de aktiver, som indgår i formuefællesskabet. Det betyder følgende:

For det første skal foretages en vurdering af aktivernes værdi, således som De selv er inde på.

Der skal herefter foretages en opgørelse og deling af hver ægtefælles nettoformue. Er huset f.eks. 3 mio. kr. værd, men har hustruen samtidig en gæld i huset på 2 mio. kr., er hustruens nettoformue 1 mio. kr. Hun skal derfor aflevere ½ mio. kr. til manden. Var huset 3 mio. kr. værd, og havde hustruen ingen gæld, er hustruens nettoformue 3 mio. kr. I dette eksempel skal hun derfor aflevere 1½ mio. kr. til manden. Tilsvarende skal foretages en opgørelse og deling vedrørende mandens formue.

Hvis manden har brugt hustruens midler til køb af større aktiver, og hustruen fuldt ud eller i det væsentligste har finansieret disse aktiver, og kan hustruen dokumentere dette, f.eks. ved fremlæggelse af kontoudtog sammenholdt med købsbilag, kan der blive tale om, at det ved en domstolsprøvelse vil blive lagt til grund, at hustruen ejer disse aktiver. I sidste ende beror afgørelsen af ejerforholdet på en konkret vurdering af samtlige sagens omstændigheder.

Læs også