Solcelleanlæg og skat

Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De senere års tekniske udvikling af solcelleanlæg har medført, at det i dag kan være økonomisk hensigtsmæssigt at tappe energi fra Solen.

I Spørg om Penge den 30. oktober 2010 er omtalt et lovudkast til nye skatteregler for de såkaldte vedvarende energianlæg (VE-anlæg), herunder solcelleanlæg. Reglerne blev vedtaget i Folketinget umiddelbart før jul 2010, men trådte i kraft allerede den 1. januar 2010.

Med de nye regler har man - i grove træk - udvidet de tidligere gældende, særlige skatteregler for vindmøller til at omfatte også andre former for vedvarende energianlæg, herunder såvel elproducerende anlæg som varmeproducerende anlæg.

Ved vedvarende energianlæg forstås i denne sammenhæng anlæg, der udelukkende drives ved anvendelse af en eller flere vedvarende energikilder, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi, dvs. bl.a. vindkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme. De nye regler omfatter kun anlæg, der udelukkende er baseret på anvendelsen af vedvarende energi.

Blandede anlæg, dvs. anlæg, der både anvender vedvarende energi og andre energiformer, er derimod ikke omfattet af ordningen. Det betyder bl.a., at anlæg, der udnytter geotermisk varme (jordvarmeanlæg), og som skal anvende en mindre mængde hjælpeenergi i form af elektricitet eller andre brændsler for at kunne producere varme ved en tilstrækkelig høj temperatur, ikke er omfattet af de nye regler.

De nye regler gælder i princippet, uanset det enkelte anlægs kapacitet, men med henblik på at sikre, at reglerne ikke kommer i konflikt med EU-reglerne om statsstøtte, er ordningen udformet således, at det fremover kun er husholdningerne, der kan få glæde af ordningen.

Den nye ordning gælder kun for fysiske personer.

Der sondres grundlæggende mellem på den ene side VE-anlæg, der ikke er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet, og på den anden side VE-anlæg, der er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet med henblik på salg af overskydende produktion.

Ingen nettilslutning


..

Læs også