Kort nyt om skat: Andelsboliger uden moms

Momspligtig overdragelse af ejendom Salg af nye bygninger blev pr. 1. januar 2011 gjort momspligtige i visse situationer, bl.a. hvor nye bygninger overdrages ved overdragelse af aktier og andele, der giver aktionæren en ejers råden over den pågældende bygning.

Skat har udtalt, at andele i andelsboligforeninger er et eksempel på andele, der kan udgøre en momspligtig overdragelse af en ny bygning.

Af et bindende svar fra Skatterådet fremgår det imidlertid, at salg af andelsboligbeviser og opkrævning af boligafgift kan ske momsfrit som udlejning af fast ejendom. Afgørelsen begrundes med, at der ikke ved salg af andelene til nye andelshavere sker ændring i ejerforholdene til selve den faste ejendom, der fortsat ejes af andelsboligforeningen. Der er således ikke tale om en levering i momslovens forstand. Skatterådet fandt, at andelshaverne mod betaling af vederlag modtog en ret til at anvende andelsboligforeningens faste ejendom, og at denne ret udgjorde momsfritaget udlejning af fast ejendom.

Afgørelsen er interessant, idet den adskiller sig fra Skats vejledning vedrørende salg af fast ejendom, der netop angiver andelslejligheder som en mulig momspligtig overdragelsessituation. Det er ikke muligt ud fra det bindende svar at udelukke, at overdragelse af andelsbeviser i visse tilfælde alligevel vil kunne udgøre en momspligtig overdragelse af fast ejendom, men formodningen må fremover være, at dette ikke er tilfældet.

Bespisning af ansatte - fradrag


..

Læs også