Aftaler skal kunne dokumenteres

De nære forbindelser mellem selskab og hovedaktionær farver loven og myndighedernes praksis på visse punkter. • Således kræves det bl.a., at aftaler mellem enekapitalejer og selskab skal kunne dokumenteres.

! Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten tager loven afsæt i, at selskab og aktionær hver især er selvstændige retssubjekter med selvstændige rettigheder og forpligtelser. Dette gælder, selv om aktionæren så at sige ejer selskabet gennem sit ejerskab til selskabets aktier.

Selskab og aktionær kan derfor indgå fuldt ud gyldige aftaler med hinanden - helt på samme måde, som hvis aftalen var indgået med en fremmed. Selskab og aktionær kan f.eks. indgå købeaftaler, ansættelsesaftaler, leje- eller låneaftaler etc. etc. Og handler aktionæren ansvarspådragende i forhold til selskabet, kan aktionæren ifalde erstatningsansvar for tab, som han har påført selskabet.

Udgangspunkt i aftaler

..

Læs også