Her er bankpakken - punkt for punkt

Den samlede bankpakke II bliver på 100 mia. kr., hvis alle kreditinstitutter benytter sig af tilbuddet.

Foto: Colourbox


 • Kapitalindskuddet bliver i form af hybrid kernekapital.
 • Der vil blive tilført banker op til 75 milliarder kroner og realkreditinstitutter op til 25 milliarder kroner i form af lån fra staten.
 • Det statslige tilskud er et lån, der skal forrentes og tilbagebetales. Staten skal have et afkast, der svarer til den risiko, staten får ved at stille kapital til rådighed. Renten bliver i gennemsnit 10 procent årligt. Kreditinstitutterne indplaceres, på et gennemsigtigt og objektivt grundlag, i tre priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.
 • Fradraget for direktionslønninger begrænses. Skal staten stille kapital til rådighed, må penge- eller realkreditinstituttet ikke fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktørløn i sit skatteregnskab.
 • Der er forbud mod aktieoptionsprogrammer og andre lignende ordninger til direktionen. Eksisterende aktieoptionsprogrammer og andre lignende ordninger må ikke forlænges eller fornys. Instituttet må ikke aflønne medlemmer af direktionen med andre variable lønandele i et omfang, som overstiger 20 pct. af den samlede grundløn inklusiv pension.
 • Banker og realkreditinstitutterne skal fremover offentliggøre deres individuelle solvensbehov.
 • Finanstilsynet styrkes. Finanstilsynet skal fremover mindst en gang årligt gennemgå solvensbehovet i alle kreditinstitutter, på nær de allermindste. Desuden skal offentligheden i højere grad have adgang til den information, der i dag kun går til bankens ledelse og ikke til aktionærer og kunder, det drejer sig blandt andet om risikooplysninger om høj udlånsvækst.
 • Den rente bankerne betaler vil være forskellig. Renten vil blive fastsat individuelt for hvert penge- og realkreditinstitut. Rentesatsen afspejler risikoen for staten ved lånet.
 • Alle solvente pengeinstitutter kan søge om at låne penge. Man kan søge om lån frem til den 20. juni i år.
 • Penge- og realkreditinstitutter kan efter tre år indfri det statslige kapitalindskud. Det er nemlig hensigten, at kapitalindskuddet skal være midlertidigt.
 • *Det forventes, at loven er på plads først i februar 2009.
 • Desuden laves en 3-årig overgangsordning for statsgarantien i Aftale om finansiel stabilitet (bankpakke I), hvorved der sikres en gradvis udfasning af den nuværende statsgaranti, som udløber 30. september 2010. Almindeligt indlån vil fra 1. oktober 2010 være dækket af en forhøjet indskydergaranti på 750.000 kr.
 • Bankerne kan igen udbetale udbytte efter september 2010, men kun i det omfang, at det kan finansieres af de løbende overskud. Men så længe staten har skudt kapital ind i en bank, må den ikke aktivt udhule kapitalgrundlaget. Derfor vil der være forbud mod tilbagekøbsprogrammer, så længe staten har skudt kapital ind.
 • Der indføres et forbud mod pengeinstitutters programmer med lånefinansieret salg af egne aktier og garantbeviser.
..

BRANCHENYT
Læs også