Thi kendes for ret: Danske Bank frifindes

»På denne baggrund finder landsretten, at det ikke er i strid med bestemmelsen i §27 i værdipapirhandelsloven, at der først er sket offentliggørelse af planerne om fusion mellem RealdDanmark og Danske Bank på det tidspunkt, hvor der forelå en reel beslutning om fusion.

En sådan fortolkning findes heller ikke at være i strid med de EU-retlige regler på fondsbørsområdet.

Efter bevisførelsen finder landsretten endvidere, at der først på bestyrelsesmøderne den 1. oktober 2000 i henholdsvis RealDanmark og Danske Bank blev truffet endelig beslutning om fusion, og at forhandlingerne indtil dette tidspunkt ikke havde en sådan fast karakter, at der var grundlag for offentliggørelse på et tidligere tidspunkt end den 2.oktober 2000...

Læs også