Her fejlede Tønder Banks revisor

Revisoren i Tønder Bank er anklages for at have overtrådt god revisorskik på en lang række punkter. Se alle punkterne her.

Foto: Casper Dalhoff

Det er ikke småting Tønder Banks revisor Carsten Petersen fra BDO er anklaget for at have gjort forkert i sit arbejde som Tønder Banks revisor. Erhvervsstyrelsen vurderer, at han generelt har udvist manglende professionel skepsis i en sektor, som netop burde holdes ekstra meget i ørene, historikken taget i betragtning.

Revisornævnet kan idømme Carsten Petersen en bøde på op til 300.000 kr. og/eller fratage ham retten til at drive virksomhed i mellem 6 måneder og 5 år.

Erhvervsstyrelsens undersøgelse viser at:

 • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende bankens måling af engagementer
   
 • Revisor har overtrådt god revisorskik i forbindelse med revisionen af investerings- og domicilejendomme. Der er ikke indhentet tilstrækkelig dokumentation vedr. værdiansættelsen af regnskabsposterne, herunder mangelfuld vurdering af afkastmodel og ekstern ekspertvurdering, mangelfuld dokumentation for fastsættelse af afkastsatser samt mangelfulde begrundelser i forbindelse med ledelsens ændringer af skøn over afkastsatser
   
 • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet der i forbindelse med revision af going concern ikke er udført tilstrækkelige revisions-handlinger og konklusionen dermed ikke er tilstrækkeligt dokumenteret
   
 • Revisor har overtrådt revisorloven og revisionsbekendtgørelsen, idet der er mangler i den i revisionsprotokollat vedr. årsrapporten for 2011 afgivne rapportering, for så vidt angår rapportering om usikkerheder i forbindelse med værdiansættelse af bankens domicil- og investeringsejendomme, going concern og solvensopgørelse samt omtale af korrespondance med Finanstilsynet
   
 • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet kvalitetssikringsgennemgangen af revisionen af årsrapporten for 2011 for Tønder Bank A/S samt løsningen af uenigheden mellem revisorteamet og Partner 2 ikke er udført i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder
   
 • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet ledelsens regnskabserklæring ikke er underskrevet af bankens bestyrelse
   
 • Revisor har ikke udformet erklæringen "Den uafhængige revisors erklæring vedrørende resultatforventninger for 2012" i prospektet i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder

Tilmeld dig FinansWatch' gratis nyhedsbrev eller tegn et gratis 30 dages prøveabonnement på FinansWatch her.

Krakrevisor står for seks andre pengeinstitutter

Tønder Banks revisor indbragt for Revisornævnet

BDO lukker i mens sag står på

Læs også