Serier

Det kan blive dyrt at få ret

Skattesag: En almennyttig forening står tilbage med regning på 100.000 kroner, efter at Skat opgav momskrav.

Skat sætter jagten ind
Jens Nielsen fra den almennyttige forening Øer Maritime Ferieby står tilbage med en stor regning efter et opgør om moms. Foto: Jan Dagø

Brevet fra Skat var ganske kortfattet og fremstod egentlig uinteressant:

»I brev af 8. februar 2013 har Landsskatteretten anmodet SKAT om en udtalelse i sagen. I den anledning skal oplyses, at SKAT kan tiltræde Landsskatterettens kontorindstilling.«

Men i advokatfirmaet Tommy V. Christiansens kontorejendom i Åbyhøj ved Aarhus var skatteadvokat Torben Bagge ved at tabe underkæben. I over halvandet år havde firmaet kæmpet mod Skat på vegne af en klient i en momssag. Og nu, da sagen endelig var ved at nå en afgørelse ved Landsskatteretten, meddelte Skat helt lakonisk, at man var enig i den afgørelse, Landsskatteretten lagde op til - og som gik stik imod Skats egen vurdering af sagen. Sagen var vundet. Skat burde aldrig have rejst den. Men i løbet af det halvandet år, som sagen nåede at stå på, havde klienten, Foreningen Øer Maritime Ferieby, brugt over 100.000 kroner på advokater og sagsomkostninger.

Skat
Om omkostningsgodtgørelse
  • Private og personligt drevne virksomheder kan få dækket udgifter til professionel rådgivning, når de klager over skatteansættelsen.
  • Får man helt eller overvejende medhold, dækkes alle omkostninger. Taber man, dækkes halvdelen.
  • I 2009 fjernede VK-regeringen ordningen for selskaber m.fl.

»Dem får vi ikke tilbage,« raser foreningens formand Jens Nielsen.

»Embedsmændene i Skat har alt for frit spil. Det koster jo ikke dem noget at genere en skatteborger. Det kan ikke være rigtigt, at man skal tryne borgerne på den måde. Der er jo mange, som slet ikke fører sagerne, fordi omkostningerne ofte er langt større end det, man kan få ud af at vinde sagen,« siger Jens Nielsen.

Erklæring til borgerne

Skat har ellers lavet en samarbejdserklæring til borgerne om retssikkerhed. I erklæringen hedder det, at Skat tænker »retssikkerhed ind i alt« og »behandler alle lige og fair«.

»Får du ret, betaler vi dine udgifter til rådgiver (omkostningsgodtgørelse). Får vi ret, kan du få halvdelen af dine udgifter til rådgiver betalt«, heddet det desuden.

Omkostningsgodtgørelse blev indført første gang i 1984, og ordningen blev flere gange udvidet, men i 2009 foretog VK-regeringen en U-vending og fjernede omkostningsgodtgørelse for selskaber, fonde og foreninger. Til gengæld fik de lov at trække rådgiverudgifter til skattesager fra på selvangivelsen, men den amputerede ordning er alligevel et tilbagevendende tema, når juristerne diskuterer retssikkerhed i skattesager. Sagen om Foreningen Øer Maritime Ferieby blev indledt i sommeren 2011, da Skat pludselig nægtede at godkende momsfradrag for 300.000 kr. Foreningen Øer Maritime Ferieby er en almennyttig forening og har været momsregistreret siden stiftelsen i 1987. Den blev etableret for at varetage drift og udlejning af Øer Maritime Ferieby ved Ebeltoft.

Et juridisk slagsmål

I 2006 solgte foreningen hovedparten af feriehusene til den aarhusianske entreprenør Mogens de Linde, men handlen udløste efterfølgende et juridisk slagsmål mellem foreningen og de Linde om retten til at inddrage fællesarealer. Foreningen vandt sagen ved to instanser, men retssagen betød også stærkt forøgede omkostninger til advokater og honorarer til bestyrelsen for ekstraarbejde.

Skat ville imidlertid ikke anerkende foreningen momsudgifter under sagen, og krævede 300.000 kr. retur fra foreningen.

»Foreningens momspligtige aktiviteter og omsætning har i perioden 2008-2010 været relativt begrænset, og de afholdte udgifter til retssager mv. står i et beløbsmæssigt grelt forhold til foreningens omsætning,« har Skat argumenteret under sagen mod den almennyttige forening.

Foreningen protesterede, men Skat fastholdt sin vurdering, og den 13. september 2011 klagede den til Landsskatteretten. Undervejs blev der holdt møde med sagsbehandleren i Landsskatteretten, og det var altså først, da Landsskatteretten i februar 2013 signalerede, hvilken vej vinden blæste, at Skat opgav sit forehavende.

»På sin vis har jeg respekt for, at Skat anerkender sin fejl og ikke bare kører linen ud og pålægger skatteborgeren endnu flere omkostninger. Omvendt bliver det også en aha-oplevelse for skatteborgeren at opleve, at Skat ikke engang selv vil stille op og argumentere for sine synspunkter,« siger skatteadvokat Torben Bagge.

For dyrt at få ret

Han påpeger, at mange virksomheder ikke orker at rejse klagesager mod Skat, fordi det koster tid og ressourcer, og fordi de alligevel kommer til at stå med en regning efterfølgende. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden drives i personligt regi, og det gør bare konstruktionen endnu mere underlig, mener han.

Jyllands-Posten har spurgt Skat, om man her mener, at forløbet med Foreningen Øer Maritime Ferieby er et eksempel på en fair og rimelig behandling af en skatteborger.

Underdirektør i Skat Steen dePlace Hansen henviser til tavshedspligten, men har sendt en generel udtalelse:

»I forbindelse med klage over Skats afgørelse vil der være tilfælde, hvor Landsskatteretten eller domstolene finder, at sagen skal vurderes anderledes - og med et andet resultat til følge.«

Læs også