Bilisterne betalte 43 mia. kr. i 2012

Minibilerne skæpper mindre i kassen. Alligevel venter staten i år at få flere penge ind.

Selv om danskerne nu vælger mindre biler, har statens indtægter fra bilafgifterne ligget stabilt omkring 25 mi.a kr. Foto: Lars Krabbe

Siden 2007 er statens indtægter fra registreringsafgifterne faldet med 11. mia. kr.

I 2007 indbragte registreringsafgifterne for den danske bilpark godt 24 mia. kr., mens tallet for 2012 var faldet til 13 mia. kr.

Alligevel nåede bilisternes samlede bidrag til statskassen i 2012 op på 43,3 mia. kr. Det skyldes, at bilisterne ud over registreringsafgiften også betaler flere andre afgifter, bl.a. ejerafgift og afgifter på brændstof.

Mere ind i registreringsafgift

Men selv om danskerne nu køber mindre biler, forventer staten i år af få flere penge i kassen via registreringsafgiften. Ifølge statens afgiftsprovenu 2004-2013 forventes indtægten at nærme sig 16 mia. kr.

"I 2013 forventes bilafgifterne at stige med ca. 3 mia. kr. grundet en stigning i provenuet fra registreringsafgiften såvel som vægtafgiften. Den forventede stigning skyldes blandt andet en forventet stigning i bilsalget samt forhøjelsen af udligningsafgiften og den kompenserende indeksering af de løbende bilafgifter i 2013," hedder det.

Forventning om øget bilsalg

Ifølge Skatteministeriet er der flere grunde til, at der i år forventes højere indtægter fra bilafgifterne.

Provenuet fra registreringsafgiften varierer en del fra år til år, blandt andet med konjunkturerne. På FL2013  er budgetteret med et provenu fra registreringsafgiften, som er ca. 2,2 mia. kr. højere end provenuet i 2012. Det skyldes bl.a., at der forudsættes et højere nybilsalg i 2013 sammenlignet med 2012. Endvidere kan det også henføres til forventede højere indtægter fra udskudt betaling af registreringsafgift fra leasingbiler.

På samme måde forventes det, at ejer- og vægtafgifterne vil bidrage med 1,1 mia. kr. mere end i 2012. Det skyldes dels, at ejerafgifterne blev forhøjet i 2012, og dels at den såkaldte udligningsafgift for dieselbilen er blevet sat op for 2013.

Afgift på dieselbiler

Udligningsafgiften skal korrigere for forskellen i afgiften på benzin og diesel. Ifølge Skat skal udligningsafgiften for almindelige personbiler beregnes som afgiftsbesparelsen ved at køre på diesel frem for benzin ved 16.000 kilometers kørsel om året.

Det vil sige, at dieselbilister skal køre mere end 16.000 km om året for at kunne udnytte den lavere afgift på diesel end på benzin.

Udligningsafgiften er således steget med 52 pct. fra 2012 til 2013, for at elbiler kan friholdes for afgift frem til udgangen af 2015. Læs mere hos Skat.

Minibiler skæpper mindre i kassen

Men de populære minibiler har de seneste år vendt op og ned på bilmarkedet. i 2012 blev der solgt 170.000 nye biler i Danmark. Af dem tegnede de mindste biler til under 100.000 kr. sig for 60 pct. af salget til private, og de to mindste klasser tegner sig tilsammen for 85 pct. af nysalget til private.

Det kan aflæses i statens indtægter på registreringsafgiften.

I forbindelse med finansloven for 2012 blev det skønnet, at indtægterne ville blive på 15 mia. kr. I Budgetoversigt 1 fra maj 2012 blev skønnet justeret op til 15,7 mia. på grund af nye regler for leasing- og demobiler.

Men i Budgetoversigt 3 fra december 2012 var skønnet blevet nedjusteret til 13,3 mia. Samtidig blev indtægterne fra benzin- og vægtafgifterne vurderet til at blive 0,5 mia. kr. end oprindelig vurderet.

Bilafgifter på 25 mia. kr.

Alligevel har statens indtægter fra bilafgifterne de seneste år ligget stabilt omkring 25 mia. kr. I tallet er indregnet både ejerafgifter, registreringsafgift samt afgifter på ansvarsforsikringer og vejafgifter.

Af Skatteministeriets indtægtsliste for december 2012 fremgår det, at statens indtægter fra bilafgifter i 2012 landede på 25,27 mia. kr. mod 25,76 mia. kr i 2011.

Statens indtægter fra bilafgifter opgjort i mia. kr. Tallet for 2013 er et finanslovsskøn.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 2013

35,603

33,027

24,112

25,634

25,762

25,275

29,194

Afgifter på brændstof

Men bilafgifterne er ikke det eneste bilisterne bidrager med.

Oven i bilafgifterne betaler de yderligere afgifter på benzin, diesel og CO2/NOx.

Benzinafgifterne udgjorde i 2012 cirka 7,5 mia. kr.

Dieselafgifterne kan ikke opgøres eksakt, men Skatteministeriet vurderer, at tallet for 2012 er 8,1 mia. kr.

Hertil kommer så yderligere en CO2- og NOx-afgift på cirka 2,5 mia. kr. Afgifterne for ansvarsforsikring og vejbenyttelse beløber sig samlet til 2,1 mia. kr.

Dermed når bilisternes bidrag til statskassen i 2012 op på 43,3 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også