Udskydelse af skattebetaling

Fortjeneste på erhvervsejendomme kan på visse betingelser geninvesteres uden at blive beskattet.

Fortjeneste ved salg af fast ejendom skal normalt medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om salget.

Under visse betingelser er det imidlertid muligt at udskyde beskatningen ved salg af erhvervsejendomme, hvis fortjenesten genplaceres i en anden erhvervsejendom. I disse tilfælde udskydes beskatningen, indtil salget af den nye ejendom.

Det er også muligt at udskyde beskatningen ved salg af en erhvervsejendom, hvis fortjenesten fra salget anvendes til opførelse eller ombygning af en erhvervsejendom.

Med denne regel kan selskaber og erhvervsdrivende slippe for den likviditetsbelastning, som udskiftningen af en erhvervsejendom med en anden ellers kunne udløse i form af skattebetaling. I overensstemmelse med dette formål gælder reglen dog kun for den del af en ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller dennes ægtefælles virksomhed.

Som hovedregel kan reglen ikke anvendes på udlejningsejendomme. Det er dog muligt at foretage geninvestering i en udlejningsejendom, hvis udlejningen ophører, inden udløb af fristen for at begære genplaceringsreglen anvendt.

Ifølge et nyt bindende svar fra Skatterådet er det desuden muligt at opretholde skatteudskydelsen, selv om anvendelsen af en nyerhvervet erhvervsejendom efterfølgende ændres til udlejning eller beboelse. Ifølge Skatterådet skal den erhvervsmæssige anvendelse nemlig vurderes på købstidspunktet, og det afgørende for skatteudskydelsen er således, om den ejendom, der erhverves, anvendes erhvervsmæssigt straks fra erhvervelsen. I den konkrete sag kunne ejerne af et landbrug, som selv havde drevet landbruget i ca. to år, derfor opretholde en genplacering af avance i ejendommen, selv om de bortforpagtede landbrugsjorden, og dermed brugte ejendommen til udlejningsvirksomhed.

Også Højesteret har tidligere i denne måned set nærmere på genplaceringsreglen. Højesteretssagen vedrørte en person, som havde overdraget to ejendomme til et selskab, som han og hans børn selv ejede. Året efter ejendomssalget købte personen en del af den ene ejendom tilbage fra selskabet. Spørgsmålet var herefter, om beskatningen af den fortjeneste, der var opnået ved salget til selskabet, kunne udskydes ved at genplacere avancen i den samme ejendom. Genplaceringsreglen giver ikke noget klart svar på dette, og skatteyderen havde tidligere fået medhold i Landsskatteretten. Et flertal af Højesterets dommere fandt imidlertid, at reglen efter sit formål og efter forarbejderne til bestemmelsen forudsætter, at der sker geninvestering i en anden ejendom end den afståede. Dette vil i øvrigt gælde uanset en mellemliggende udstyk-ning eller lignende, når salget og geninvesteringen vedrører det samme fysiske areal mv.

Selv om genplaceringsreglen i sin grundform blev indført for 20 år siden, udvikler praksis om reglen sig altså stadig, og det er derfor altid en god idé at sikre sig, at alle betingelser er opfyldt inden brug af reglen.

Advokat Peter Nordentoft, Bech-Bruun, skriver hver tirsdag i Morgenavisen Jyllands-Posten om aktuelle skattespørgsmål af betydning for erhvervsejendomsmarkedet.
BRANCHENYT
Læs også