Banknordik ser mørkere på resultatet

På baggrund af større nedskrivninger og erstatningsudgifter i forsikringsaktiviteterne end ventet sænker Banknordik forventningerne til hele 2013.

Efter en samlet foreløbig vurdering, herunder af de opgjorte kursreguleringer ved udgangen af 2013, venter Banknordik nu et resultat for 2013 på omkring 100-120 mio. kr. før skat. Forventningerne til resultatet før kursreguleringer og skat sænkes til et plus på 85-100 mio. kr. fra 130-160 mio. kr.

Banknordik fortæller, at driftsresultat før nedskrivninger og engangsposter har været nogenlunde som forventet i 2013. Efterspørgslen efter udlån er stadig begrænset, og der er fortsat et meget betydeligt konkurrencepres på udlånsrenterne og dermed rentemarginalen. De lavere driftsindtægter blev dog i stort omfang modsvaret af reducerede driftsomkostninger opnået ved en omfattende rationalisering...

Læs også