JP's skatteguide - Firmabil eller egen bil?

Hvornår kan det betale sig at have firmabil, og hvornår er det fordelagtigt selv at eje?

Det kan være vanskeligt at beslutte sig for, om man skal tage imod et tilbud om firmabil og den medfølgende beskatning, eller om man er bedre tjent ved selv at afholde alle udgifter til køretøjet med mulighed for at få udgifterne til de erhvervsrelaterede kilometer refunderet.

Disclaimer
Skatteguiden er udarbejdet i samarbejde med Deloitte.
  • Der er alene tale om generel information. Der er således ikke tale om skatterådgivning.
  • Før der træffes beslutning om skattemæssige forhold bør der altid søges individuel rådgivning hos revisor eller advokat.
  • Opmærksomheden henledes endvidere på, at skattelovgivningen ændres jævnligt, hvorfor det ikke kan garanteres, at oplysningerne er aktuelle.
  • Deloitte kan ikke drages til ansvar for tab opstået som følge af oplysninger, der fremgår af skatteguiden.

Der er fordele og ulemper ved begge ordninger, som skal tages i betragtning, før man kan træffe en endelig beslutning.

Fri bil

Har man som medarbejder fået stillet fri bil til rådighed af sin arbejdsplads, er der tale om et gode, som er skattepligtigt.

Når man skal udregne skatten på en fri bil, ser man på, om den er over eller under 36 måneder gammel på det tidspunkt, hvor arbejdsgiver anskaffer bilen (køb, leje eller leasing).

  • Er bilen under 36 måneder, anvendes nyvognsprisen (bilens pris inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør) på bilen som beregningsgrundlag.
  • 36 måneder efter første indregistrering nedsættes beregningsgrundlaget til 75 pct. af nyvognsprisen.
  • Beregningsgrundlaget for brugte biler, der er anskaffet mere end 36 måneder efter første indregistrering, opgøres til arbejdsgiverens købspris, inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

Den skattepligtige værdi af en fri bil beregnes nu som 25 pct. af de første 300.000 kr. af beregningsgrundlaget og 20 pct. af resten. Dog som minimum 160.000 kr.

Dertil kommer et miljøtillæg, der udgør den årlige ejerafgift inkl. tillæg for dieselbiler uden partikelfilter, ganget med 1,5. Fra og med 2013.

Det illustreres bedst ved et regneeksempel med en ny firmabil til 480.000 kr.

Bilen er indregistreret første gang den 20. november 2010. Beregningsgrundlaget nedsættes fra og med november 2013, uanset om bilen først er leveret senere – f.eks. i december 2010.

  Nov. 2011 Nov 2014
Nyvognspris 480.000 480.000
Nedslag efter 36 mdr.   -120.000
Beregningsgrundlag 480.000 360.000
25 pct. af 300.000 kr. 75.000 75.000
20 pct. af beløb derover 36.000 12.000
- miljøtillæg 4.500 6.750
Skattepligtig værdi pr. år 115.500 93.750
Skattepligtig værdi pr. måned 9.625 7.812

Det har ingen betydning, hvis arbejdstageren som en del af aftalen om firmabilen bidrager til finansiering ved at acceptere en lønreduktion.

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil

Vælger man i stedet en model, hvor man benytter sin egen bil til at udføre en del af sit arbejde, så har man mulighed for at få udbetalt en skattefri befordringsgodtgørelse.

Følgende opfattes som erhvervsmæssig befordring:

  • Befordring mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder.
  • Befordring mellem arbejdspladser.
  • Befordring inden for samme arbejdsplads.

Skatterådet har fast satserne for erhvervsmæssig kørsel i 2015 til 3,70 kr. pr. kilometer de første 20.000 km. og 2,05 kr. pr. kilometer derefter.

Det er blandt andet et krav, at arbejdsgiveren fører kontrol med antal kørte kilometer.

Kører man 25.000 km på et år, giver det altså en skattefrit godtgørelse på 3,70 kr. gange 20.000 kilometer plus 2,05 kr. ganget med 5.000 kilometer svarende til omtrent 84.250 kr.

Det svære valg

Som man måske har kunnet udlede af ovenstående, er det svært at give et entydigt svar på, hvornår det ene valg er mere fordelagtigt end det andet. Det afhænger af bilens værdi og kørselsbehovet privat og erhvervsmæssigt.

Generelt gælder det, at medarbejderen skal vælge fri bil, hvis det erhvervsmæssige antal kilometer er lavt set i forhold til antallet af private kilometer.

Omvendt kan det være en fordel at køre i egen bil, hvis det modsatte gør sig gældende.

For at hjælpe afgørelsen på vej har Deloitte udarbejdet en beregner, som findes her.

Læs også:

Tilbage til hovedartiklen:

BRANCHENYT
Læs også