Mærsk forhandlede intenst med Kina"

Udadtil har Maersk-toppen fastholdt, at alt tydede på en kinesisk blåstempling af P3-samarbejdet.

Foto: Ingo Wagner/AP

Der gik chokbølger gennem store dele af shippingindustrien i går, da det kinesiske erhvervsministerium, MOFCOM, besluttede at afvise det storstilede P3-samarbejde mellem verdens tre største containerrederier.

Udadtil reagerede parterne og ikke mindst topledelsen i Maersk med forbløffelse over den endelige afgørelse, men ifølge MOFCOMs afgørelse, som er offentliggjort på kinesisk på ministeriets hjemmeside, var kineserne forbeholdne fra start og udskød afgørelsen flere gange siden starten på 2014. Og adskellige gange måtte P3-rederierne komme med ændringer for at tilfredsstille kineserne.

MOFCOM var nemlig bekymret for, hvorvidt samarbejdet mellem Maersk Line, MSC, CMA CGM kunne virke konkurrenceforvridende:

"Parterne har adskillige gange diskuteret, hvordan man kan reducere indvirkningen på konkurrencen. Parterne (de tre rederier, red.) har over flere omgange foreslået forbedringer og løsninger. Efter en vurdering finder MOFCOM det ikke bevist, at de foreslåede forbedringer og løsninger vil være i overensstemmelse med loven," lyder det fra ministeriet.

Så sent som i maj måned sagde Maersk CEO, Nils Smedegaard, at forventningen var en opstart på samarbejdet i efteråret.

Ansøgning var ufuldstændig

Også investorerne reagerede drastisk på kinesernes beslutning i går. Aktien faldt med otte procent, og spekulationerne går nu i retning af, hvordan Maersk Line vil sikre sig de omkostningsbesparelser på 5-6 procent, som samarbejdet samlet set blev vurderet til at betyde for rederiet.

Besparelserne på de ruter, som skulle være en del af samarbejdet, er blevet vurderet til 14 procent af Maersk Line selv.

Det var ikke mindst forholdet om, at de rederier i forvejen står meget stærk på verdensmarkedet, der var afgørende.

"MOFCOM er ikke imod, at virksomheder udvider sin markedsandel ved at styrke egen konkurrencedygtighed, men når flere virksomheder, der allerede har en stærk position, vil samarbejde om yderligere at dominere markedet, så bør bivirkningerne analyseres nøje," lyder det.

I den kinesiske meddelelse kortlægges forløbet for forhandlingerne mere detaljeret.

Ministeriet skriver, at man allerede i begyndelsen af forhandlingerne havde bekymringer over for P3-konstruktionen, da man modtog rederiernes ansøgning den 18. september sidste år. I den efterfølgende tid vurderede man, at ansøgningen var ufuldstændig, men da de tre rederier i midten af december indsendte yderligere oplysninger, blev bekymringen om samarbejdets legalitet styrket, og kineserne begyndte at vurdere spørgsmålet.

Herefter begynder et forløb, hvor kineserne flere gange udskyder afgørelsesdatoen. I første omgang beslutter man at dykke dybere ned i konkurrencejuraen den 18 januar, og igen den 18. april udskyder man datoen.

Læs hele kinesernes afgørelse herunder på engelsk og efterfølgende dansk (oversat gennem Google Translate):

Commerce Department antitrust bureau interpretation shipping company Maersk and other three centers established network operators focused review of case

June 17, the Ministry of Commerce announced on Maersk, MSC, CMA CGM three shipping companies to set up network-centric business concentration antitrust review of the case to make a decision to ban. The case involved a large-scale cooperation of the three largest shipping companies carried out, will have a profound impact on the global shipping industry, causing a high degree of attention. Commerce Department antitrust bureau proceeding interpretation.

The official pointed out that the Commerce Department has no objection to the competitiveness of enterprises through their own gain market dominance, but already have a certain market forces companies to focus further enhanced by market forces operators to gain market dominance behavior, you need to carefully analyze their competition. Ministry of Commerce of the case related to market share, market power, market entry, industry characteristics and other factors were assessed that after the completion of this focus, the transaction parties will form a close-associates in Asia - Europe service combined capacity share of the container liner shipping routes up to about 47%, the market concentration is also greatly improved.

The official said that in the period under review, the Commerce Department reported side pointed to this concentration of business operators may have excluded the effect of restricting competition, and on how to reduce the adverse effects of this concentration of undertakings on competition conducted several talks. Declaration submitted by several rounds of relief programs. After evaluation, the Ministry of Commerce believes that relief programs submitted by reporting the lack of appropriate legal basis and convincing evidence to support, not prove beneficial effects of the concentration on competition is greater than or adversely affect compliance with the public interest. Thus, according to "People's Republic of China Anti-Monopoly Law", the Ministry of Commerce decided to ban this concentration of business operators.

The official stressed, the Commerce Department will continue to monitor the concentration of business operators shipping market behavior, in cooperation with relevant government departments, safeguard the order of market competition, protect consumer interests.

September 18, 2013, the Department received Maersk, MSC, CMA CGM establish network-centric business concentration antitrust declaration. Audited, the Commerce Department considers the case filings are incomplete, requiring the reporting party to be added. December 19, 2013, the Ministry of Commerce confirmed by supplemental filings, found "anti-monopoly law," the requirements of Article 23, to be filed against the operators of centralized reporting and begin preliminary examination. January 18, 2014, the Ministry of Commerce decided to focus on further examination of this operator. April 18, 2014, the Ministry of Commerce decided to extend the deadline further review deadline is June 17, 2014.

-------------------------------------------------

Commerce Department antitrust bureau tolkning rederi Mærsk og andre tre centre etablerede netoperatører fokuseret gennemgang af sagen

17. juni Handelsministeriet annonceret på Mærsk, MSC, CMA CGM tre rederier til at etablere netværksbaseret virksomhed koncentration antitrust gennemgang af sagen at gøre en beslutning om at forbyde. Sagen involverede et storstilet samarbejde mellem de tre største rederier, der udføres, vil have en dybtgående indvirkning på den globale skibsfart, hvilket medfører en høj grad af opmærksomhed. Commerce Department antitrust bureau procedure fortolkning.

Den officielle påpegede, at handelsministerium har ingen indvendinger mod virksomhedernes konkurrenceevne gennem deres egen vinding markedsdominans, men har allerede et marked tvinger virksomhederne til at fokusere yderligere forstærket af markedskræfterne aktører at få markedsdominans adfærd, er du nødt til omhyggeligt at analysere deres konkurrence. Handelsministeriet af sagen vedrørte markedsandele, markedsposition, markedsadgang, industri egenskaber og andre faktorer blev vurderet, at efter afslutningen af ​​dette fokus, vil parterne transaktionsomkostninger danner en tæt associerede virksomheder i Asien - Europa service kombineret kapacitet andel af container linjefart ruter op til omkring 47%, er koncentrationen på markedet også i høj grad forbedret.

Embedsmanden sagde, at i den periode, Commerce Department rapporterede side pegede på denne koncentration af virksomhedslederne kan have udelukket følge at begrænse konkurrencen, og om hvordan man kan reducere de negative virkninger af denne koncentration af virksomheder på konkurrencen gennemført flere samtaler. Erklæring fremsat af flere runder af hjælpeprogrammer. Efter evaluering Handelsministeriet mener, at nødhjælp forelagte programmer ved at rapportere manglende relevante retsgrundlag og overbevisende dokumentation til støtte for, ikke bevise gavnlige virkninger af fusionen på konkurrencen er større end eller påvirke overholdelsen af ​​offentlighedens interesse. Således, ifølge "Folkerepublikken Kina antimonopollov", Ministeriet for Handel besluttet at forbyde denne koncentration af virksomhedsledere.

Den officielle understregede, Commerce Department vil fortsætte med at overvåge koncentrationen af ​​virksomhedslederne skibsfart markedets adfærd, i samarbejde med relevante ministerier, sikre rækkefølgen af ​​konkurrence på markedet, beskytte forbrugernes interesser.

September 18, 2013, Department modtog Maersk, MSC, CMA CGM etablere netværksbaseret virksomhed koncentration antitrust erklæring. Reviderede, Commerce Department anser case ansøgninger er ufuldstændige, der kræver rapportering part, der skal tilføjes. December 19, 2013, Ministeriet for Handel bekræftet af supplerende ansøgninger, fundet "anti-monopol lov", kravene i artikel 23, at være indgivet mod operatører af centraliseret rapportering og begynde indledende undersøgelse. Jan 18, 2014, Ministeriet for Handel besluttet at fokusere på yderligere undersøgelse af denne operatør. April 18, 2014, besluttede Ministeriet for Handel til at udvide yderligere gennemgang deadline fristen er 17 jun 2014.

BRANCHENYT
Læs også