Finanstilsynet: For stor bonus hos kapitalforvalter

Bonuslønnen har været for høj i forhold til den faste løn hos direktøren i Carnegie Asset Management, mener Finanstilsynet.

Foto: Lærke Posselt.

Finanstilsynet skrider nu ind over for bonuslønnen hos Carnegie Asset Management. I en afgørelse, der været forelagt det finansielle råd, skriver tilsynet, at direktørens bonus har været for stor i 2013.

Ifølge loven må en direktør i finansielle selskaber maksimalt få en bonus, der svarer til 50 pct. af den faste løn.

”Finanstilsynet påbyder, at Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ændrer sin aflønningspraksis i forhold til direktør [udeladt] , således at [udeladt] samlede variable løn ikke overstiger 50 procent af [udeladt] faste grundløn inklusive pension , jf. § 77 a, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed,” skriver tilsynet.

Der påpeges også to andre forhold, som skal rettes. Det handler om, hvordan selskabet har rapporteret aflønningerne i årsrapporten.

”Finanstilsynet har endvidere konstateret, at Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S’ årsrapporter for 2012 og 2013 ikke opfylder offentliggørelseskravene i henhold til § 77 d, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, idet ikke alle bestyrelsesmedlemmers lønoplysninger fremgår, og idet direktionens og bestyrelsens individuelle lønninger ikke er offentliggjort med navns nævnelse.

Endvidere er det Finanstilsynets vurdering, at selskabet for så vidt angår lønoplysninger om direktør [udeladt] ikke opfylder § 121 i regnskabsbekendtgørelsen 1 , idet [udeladt] samlede vederlag for regnskabsåret ikke fremgår af årsrapporten for 2013,” skriver Finanstilsynet.

Én mand - to job

Ifølge årsregnskabet i Carnegie Asset Management havde direktør Bo Knudsen en fast løn på 1,052 mio. kr. og en variabel løn på 368.000 kr. Det burde ikke være i konflikt med reglerne. Men direktionsrollen er kun en deltidsstilling, og Bo Knudsen er desuden porteføljeforvalter, som giver en særskilt løn og bonus. Faktisk er det hovedparten af arbejdsugen, der bruges på at være porteføljeforvalter. Direktøren er ansat med to forskellige kontrakter.

Det har Finanstilsynet ikke nogen indvendinger over for, men det er altså den samlede lønudbetaling til direktøren, som man kigger på – og så betyder det ikke noget, i hvilke jobfunktioner bonussen er optjent.

”50 pct.-loftet for variabel løn til direktører og bestyrelsesmedlemmer er et særligt dansk krav fastsat i den politiske aftale om aflønning. Loftet over den variable aflønning finder anvendelse på medlemmer af bestyrelsen og direktionen. [udeladt] er administrerende direktør i selskabet og anmeldt som sådan til Erhvervsstyrelsen. Bestemmelsens ordlyd angiver således, at hele direktionens løn omfattes af 50 pct.-loftet, uanset at en del af lønnen er optjent for det arbejde en direktør måtte udføre i andre funktioner i selskabet. 50 pct.-loftet kan ikke fraviges ved oprettelse af to eller flere særskilte kontrakter for direktionen i selskabet,” skriver Finanstilsynet.

"Der er kommet nye regler på området, og det tager vi til efterretning og retter ind efter," siger Bo Knudsen til FinansWatch.

BRANCHENYT
Læs også