Så billigt kan det gøres…

Billige investeringsfonde er næsten altid lig høj kvalitet. Man bør derfor holde et skarpt øje med omkostningerne i ens investeringsportefølje.

I artiklen i Erhverv&Økonomi sidste mandag satte vi fokus på billige investeringsfonde. Baggrunden for artiklen var, at fonde med meget lave omkostninger ofte klarer sig godt relativt til fonde med højere omkostninger. Vi satte fokus på en række fonde, som danske investorer kan kombinere til en portefølje med god spredning på aktivklasser, lande, brancher m.m.

I denne artikel kombinerer vi fondene til relevante porteføljer. Udgangspunktet er en bred eksponering til færrest mulige omkostninger, og vi kombinerer fondene til en portefølje bestående af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Sådan en portefølje vil typisk egne sig til investorer med moderat risikoprofil.

Tre porteføljer

Selv om ambitionen er én portefølje, så ender vi ud med tre. Årsagen er, at beskatningen for private investorers frie opsparing varierer, alt efter om der vælges udenlandske (herunder ETF’ere) eller danske fonde. Portefølje 1 og 2 er derfor i udgangspunktet mest fordelagtige for pensionsopsparing, mens portefølje 3 – som kun består af danske fonde – også kan anvendes til fri opsparing.

Portefølje 3 vil umiddelbart også være mest gunstig, hvis ens bank opkræver ekstra gebyr for at opbevare udenlandske fonde i depotet. Gebyrer, som vel at mærke nemt kan erodere gevinsten ved de typisk billigere udenlandske fonde.

Portefølje 1 og 2 adskiller sig i aktiesammensætningen, hvor kombinationen i sidstnævnte giver investorerne mulighed for at justere eksponeringen til emerging markets.

Derudover er ETF’erne i denne portefølje tilgængelig på flere børser. Det vil sige, at hvis man f.eks. ikke har adgang til børsen i London via sin netbank, men derimod Deutsche Börse, er portefølje 2 umiddelbart mere lettilgængelig end den første, hvori den ene af aktiekomponenterne kun kan handles på London-børsen. Byggeklodserne Målsætningen om en omkostningseffektiv portefølje bevirker, at hovedparten af byggeklodserne er passive fonde. Her er ambitionen afkast tæt på markedsafkastet, hvor man til fordel for konkurrencedygtige priser fraskriver sig muligheden for afkast markant bedre end markedet. Herved fraskriver man sig implicit dog også risikoen for et afkast markant under markedsafkastet. Det er nemlig langt fra alle aktive fonde, som det lykkes at nå deres målsætning.

Ud af i alt 12 fonde, som benyttes i en eller flere af de tre porteføljer, er to fonde aktivt forvaltede. De indgår i portefølje 3 – den rent danske variant – og her har ingen fonde i det begrænsede passive udvalg den ønskede eksponering.

Portefølje 1 – Vanguard, iShares & Sparinvest

Den første portefølje består på aktiesiden af Vanguard FTSE ALL-World og Sparinvest INDEX OMX C20 Capped. Førstnævnte udgør 45 pct. af porteføljen, og vægten for Sparinvest er 5 pct. Denne kombination giver adgang til mere end 2.700 aktier. Med 42 pct. af aktieporteføljen er USA største landeeksponering, dernæst følger Danmark med 10 pct. og herefter England og Japan med ca. 7 pct. allokeret til hvert af de to lande. Emerging markets udgør ca. 7 pct. af aktieporteføljen.

Finansaktier vægter mest med 20 pct. efterfulgt af industrielle aktier og sundhedsaktier med 12 pct. i hver af de to sektorer. Ingen aktier udgør mere end 1 pct. af porteføljen, og aktuelt er de fem største positioner Novo Nordisk, Danske Bank, Apple, Exxon Mobil og Mærsk.

Obligationsdelen af portefølje 1 består af tre ETF’ere fra iShares og Sparinvest INDEX Stabile Obligationer. Kombinationen, som fremgår af tabellen her på siden, giver en portefølje med knap 2.300 obligationer af høj kreditkvalitet. 93 pct. af obligationerne er investment grade, og de resterende er uratede obligationer. De valgte iShares ETF’ere giver eksponering til europæiske stats- og virksomhedsobligationer, mens Sparinvest giver en palet af danske stats- og realkreditobligationer. Porteføljens effektive varighed er 4,2 pct.

Portefølje 1 består samlet af seks investeringsfonde og giver eksponering til ca. 5.000 værdipapirer. Det koster 0,248 pct. om året. For hver million investeret betaler man altså beskedne 2.480 kr. i omkostninger for en dækning af de globale finansmarkeder via 5.000 underliggende værdipapirer. Til sammenligning koster den typiske balancerede fond med moderat risiko 1,79 pct. om året, og gennemsnittet for de hjemlige balancerede fonde med samme risikoprofil er omkostninger på 1,31 pct.

Portefølje 2 – iShares og Sparinvest

I denne portefølje er obligationsdelen identisk med portefølje 1, men på aktiesiden er Vanguard skiftet ud med to iShares ETF’ere. 40 pct. af porteføljen er allokeret til iShares Core MSCI World (veludviklede lande) og 5 pct. til iShares Core MSCI Emerging Markets IMI. Derudover fastholdes vægten på 5 pct. i Sparinvest INDEX OMX C20 Capped.

Vanguard i den første portefølje tracker FTSE’s globale aktieindeks, mens iShares i denne portefølje følger MSCI’s to indeks for veludviklede lande og emerging markets. I praksis betyder det dog ikke det store, idet porteføljerne i vid udstrækning minder om hinanden. Korrelationen mellem FTSE-indekset og MSCI’s to indeks i den nævnte fordeling er 1, hvilket betyder, at kursmønstret mellem dem er så godt som helt ens.

De meget identiske porteføljer betyder også, at lande-, regional- og sektoreksponeringen i portefølje 2 stort set er i tråd med den første portefølje. Begge er desuden overvejende large cap-orienterede med mere end 85 pct. investeret i large cap-selskaber. Derudover er der en beskeden tilt mod vækstselskaber, hvilket i høj grad kan forklares ved 5 pct. allokering til danske aktier.

Portefølje 2 indeholder samlet set syv investeringsfonde med eksponering til mere end 4.700 værdipapirer. Løbende omkostninger i porteføljen er 0,228 pct., hvilket gør den marginalt billigere end portefølje 1 og til den billigste af de tre porteføljer.

Portefølje 3 – ren dansk

Tredje og sidste portefølje adskiller sig fra de to første ved at være helt uden ETF’ere og kun være sammensat af fonde fra hjemlige investeringsforeninger. Aktieeksponeringen opnås via Nykredit Invest Globale Aktier Basis, Sparinvest INDEX Emerging Markets og Sparinvest INDEX OMX C20 Capped. De to førstnævnte fonde tracker samme indeks som iShares-fondene fra portefølje 2. Selvom kombinationen her giver eksponering til godt 1.400 aktier og derved færre aktier end i de to første porteføljer, er eksponeringen i det store hele meget lig de to porteføljer.

Udgangspunktet er en bred eksponering til færrest mulige omkostninger, og vi kombinerer fondene til en portefølje bestående af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Sådan en portefølje vil typisk egne sig til investorer med moderat risikoprofil.

Obligationsdelen i portefølje 3 ser lidt anderledes ud end i de to øvrige. Sparinvest INDEX Stabile Obligationer fastholdes for eksponeringen til danske stats- og realkreditobligationer. Derimod er ETF’erne fra iShares erstattet af to aktivt forvaltede fonde, Maj Invest Obligationer og SEBinvest Kreditobligationer (Euro). Sidstnævnte giver eksponering til virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. Fonden fra Maj Invest har et bredere investeringsmandat og giver eksponering til både danske, amerikanske og emerging markets-obligationer m.fl. Samlet set er obligationsdelen i denne portefølje af høj kreditkvalitet med 180 underliggende obligationsudstedelser, og den effektive varighed er pt. 2,9 pct.

Portefølje 3 indeholder i alt seks investeringsfonde med eksponering til ca. 1.600 underliggende værdipapirer. Løbende omkostninger i porteføljen er 0,445 pct., hvilket gør denne portefølje til den dyreste af de tre.

De tre porteføljer er sammensat med 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, men afhængig af ens risikovillighed kan andelene justeres efter behov. Porteføljerne bør løbende rebalanceres til den oprindelige fordeling – en årlig rebalancering vil være passende for de fleste.

Porteføljerne er eksempler på, hvordan danske private investorer kan opnå billig eksponering til relevante aktivklasser, men kombinationsmulighederne er uanede, og næsten kun fantasien sætter begrænsningerne.

Læs også
Top job