Serier

Sådan prangede Skat om Kasi-Jespers skat

Her følger udpluk fra email-korrespondancen i Kasi-sagen

Skat sætter jagten ind

Et gigantisk skattekrav mod Jesper ”Kasi” Nielsen og hans familie er resultatet af strandede forhandlinger om en studehandel. Skat var klar til at lade familien slippe for betydelige skattekrav mod familien, hvis den til gengæld accepterede væsentlige forhøjelser over for selskabet.  Her følger udpluk fra email-korrespondancen i Kasi-sagen

Email den 12. marts 2012 kl. 12:28 fra sagsbehandler til Kasis skatterådgiver Henning Boye Hansen (HBH)

”Mit bagland har en forventning om, at sagen er færdig fredag eller alternativt sendes agtere primo næste uge”

 

Email den 12. marts 2012 kl. 17:59 fra HBH til Skats sagsbehandler

”Afslutningsvis skal jeg blot gentage, hvad jeg tidligere har sagt flere gange, nemlig at også jeg gerne ser denne sag afsluttet hurtigst muligt, men dette betyder selvsagt ikke, at jeg uden videre vil acceptere forhøjelser, som jeg ikke mener, at der er belæg for, ligesom jeg i det hele taget ikke har mandat til at indgå bindende aftaler, hverken på selskabernes eller personernes vegne. (…) Jeg forstår godt, hvis jeres chefer er utålmodige, men sagens omfang taget i betragtning ser jeg intet som helst mærkeligt i, at den har taget den tid, som den nu har taget.”

 

Email den 13. marts 2012 kl. 15:20 fra Skats sagsbehandler til HBH

”Jeg er nødt til at gentage, at vi mangler forståelse i vores bagland for en yderligere forsinkelse. Hvis mødet i morgen ikke bliver til noget vil vi overveje det videre forløb.”

 

Email den 26. marts 2012 kl. 17:28 fra HBH til Skats sagsbehandler

”I forhold til personerne har jeg ligeledes været stærkt frustreret over, at I er blevet ved med at gentage, at forhøjelserne vil blive meget større – og i øvrigt indstillet til ansvarsvurdering – hvis vi ikke kan blive enige. Det har jeg følt som et meget stort pres. Det er derfor mit håb, at I på den ene side vil undlade hermed i forhold til selskaberne, og at I på den anden side vil bekræfte, at aftalen omkring de personlige skatteansættelser står ved magt også selv om vi ikke kan blive enige omkring selskabernes forhold, hvilket jeg dog helt klart forventer at vi gør.”

 

Email den 27. marts 2012 kl. 11:10 fra sagsbehandler til HBH

”Vores udtalelser omkring enighed og reguleringer/ansvar er en fakta beskrivelse. Kan virke som et pres, hvilket vi skal beklage. Når den gentages herfra er det måske et udtryk for undren over, at sagen trækkes i langdrag og skal diskuteres i detaljer efter vi tilbyder en, efter vores opfattelse, ufattelig fordelagtig aftale. Aftalen indebærer, igen efter vores opfattelse, en mulighed for dine klienter og den gør sagerne en hel del mere besværlige for os.”

 

Email den 27. marts 2012 kl. 15:14 fra sagsbehandler til HBH

”Jeg har forståelse for dit synspunkt men skal henvise til, at vi under hele forløbet har været enige om, at søge sagerne afsluttet ved samlet aftale, herunder betaling og sikkerhedsstillelse. Med fare for at virke truende skal påpeges, at manglende enighed omkring selskaberne bla. vil have den konsekvens, at den skattemæssige behandling af sponsorater revurderes således, at den/de personlige skatteansættelser påvirkes i væsentligt omfang.”

 

Email den 12. april 2012 kl. 11:33 fra Skats sagsbehandler til HBH

”Vi har i fællesskab søgt at løse sagen på en lempelig måde. Jeg er rimelig sikker på, at Du forstår hvad jeg mener og et eller andet sted er enig i, at løsningen kan blive for ”smart” og dermed uacceptabel for SKAT, specielt i tilfælde som her, hvor en simpel begrundelse der findes i forsøg på en løsning får så forskellige konsekvenser.(…) Du har ganske ret i, at vi netop på dette punkt anvender reglerne konstruktivt, og som følge heraf vanskeligt vil kunne begrunde løsningen med henvisning til gældende skattelovgivning eller praksis. Det er jo bla. derfor vores forslag er betinget af, at I søger genoptagelse osv. Vi vil aldrig kunne føre sagerne gennem ankesystemet med en model, hvor vi giver los på reglerne og undlader et led i beskatningen.”

 

Email den 12. april 2012 kl. 21:05 fra HBH til Skats sagsbehandler

”Du synes at være af den opfattelse, at jeg skulle være enig i, at sponsoraterne i BIF, AG og RNL er tegnet af private årsager, og at der med rette kunne have været statueret maskeret udlodning i forhold til disse. Dette er ikke tilfældet. Tværtimod har jeg hver eneste gang vi har drøftet dette forhold gjort gældende, at I efter min opfattelse har stirret jer blinde på det faktum, at Kasi ikke har solgt smykker i Danmark, hvilket i sig selv ikke har nogen betydning, jf. herved min redegørelse af 30. august 2011. Derimod vedgår jeg gerne, at jeg har givet udtryk for, at det kan diskuteres, om betingelserne for fradrag i al almindelighed er opfyldt. Derfor foreslog jeg allerede sidste sommer, at I droppede al snak om maskeret udlodning og i stedet enedes med selskabet om størrelsen af fradragene. Et forslag som I heldigvis har fulgt indtil nu.”

 

Email den 12. april 2012 kl. 21:05 fra HBH til Skats sagsbehandler

”På vores møde i torsdags oplyste du indledningsvist, at du som udgangspunkt så aftalen om de personlige skatteansættelser for bortfaldet, men at du var indstillet på at give mine klienter ”en sidste chance”. (…) Du gjorde samtidig klart, at såfremt mine klienter ikke giver tilsagn til denne løsning, vil dette have den konsekvens, at du (SKAT) ikke blot vil beskatte personerne af de beløb, som der er indgået aftale om, men tillige af maskeret udlodning af et samlet beløb på mere end 175 mio. kr. vedrørende de af Kasi tegnede sponsorater i BIF, AG og RNL, ligesom du vil indstille sagen til ansvarsbedømmelse. (…) Jeg har på denne baggrund i dag holdt møde med Jesper, Annette og Dorthe Nielsen og skal efter aftale med disse herved – og uden betingelser – meddele det ønskede tilsagn. De ændrede moms- og skatteansættelser vil således ikke blive påklaget til Landsskatteretten. Tilsagnet gives ikke fordi de på nogen måde finder afgørelsen hverken rimelig eller rigtig, men fordi familien reelt ikke har andet valg. Det af dig opstillede alternativ vil udløse et yderligere personligt skattekrav på mere end 100 mio. kr. mod familien og samlet set et næppe mindre moms- og skattekrav mod selskaberne. Dette vil ikke bare ruinere familien, men vil tillige med stor sandsynlighed medføre lukning af AG. Den risiko ønsker man selvsagt ikke at løbe.”

 

Email den 16. maj 2012 kl. 08:37 fra sagsbehandler til HBH

”Sidder i øvrigt lige nu og filosofere over dine bemærkninger i går angående fam. Nielsens syn på behandlingen. Det er da et eller andet sted interessant, at en sag kan anskues så forskelligt. Her undrer folk sig over, at der er givet så store indrømmelser, og hos jer synes man det er i overkanten og opfatter alternativet, at lave sagen på helt traditionel måde, som en trussel. Vi skulle nok have sendt en agterskrivelse med alle forhøjelser og derefter kommet med et tilbud. Så var tilbuddets omfang blevet synligt, og den ene part ville være tilfreds (fam Nielsen). Lige nu er det vel stort set kun mig der synes vi opnår et primært mål, nemlig en aftale der muliggør fortsættelsen for virksomheden, og korrektion af de væsentligste fejl. ”

Email den 16. maj 2012 kl. 15:10 fra sagsbehandler til HBH

”Hvis vores forsøg på alternativ sags afslutning af en eller anden årsag må stoppe er der naturligvis kun en mulighed tilbage, nemlig at følge lovens almindelige regler. I nærværende sag vil dette medføre ændringer, udlodninger og ansvarsvurdering. Det har vi ikke lagt skjul på. Det skal dog hverken ses som trusler eller alternative muligheder. Det er såmænd den normale procedure.”

 

Email den 29. maj 2012 kl. 14:07 fra sagsbehandler til HBH

”Omkring ansvar har vi været det igennem flere gange. En samlet aftale betyder genoptagelser og enighed uden sager sendes til ansvarsvurdering på de drøftede punkter.”

 

Email den 30. maj 2012 kl. 20:17 fra HBH til sagsbehandler

”Med hensyn til betalingsaftalen anser jeg det for ganske udelukket, at der kan blive tale om kaution, ligesom jeg ikke finder det rimeligt, at der pludselig stilles krav herom.”

 

Email den 7. juni 2012 kl. 10:19 fra sagsbehandler til HBH

”Såfremt der ikke foreligger en underskrevet aftale om betaling af skattekrav senest d. 20. juni 2012, og en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne og momsefterangivelser skal der ikke påregnes yderligere fristforlængelser.”

 

Email den 27. juni 2012 kl. 12:09 fra HBH til sagsbehandler

”Når det gælder betalingsaftalen, tror jeg, at vi skal gøre det så simpelt som muligt og nøjes med en aftale med Kasi ApS, hvor formentlig 90 % af det samlede krav kommer til at ligge. (…) Når det gælder up front-betalingen er det urealistisk at forestille sig, at de i dag vil kunne betale 14 mio. kr. Jeg vil tro, at 5 mio. kr. vil være maksimum. Og så skal vi endda nok være glade.”

 

Email den 2. juli 2012 kl. 12:09 fra viceskattedirektør i Skat Preben Buchholtz til HBH

”Jeg har stadig intet hørt – og betragter den manglende respons (inden fristen) som om, at I ikke fremsender anmodning om genoptagelse. Vi har derfor en ny og anden situation, end da jeg kom ind i sagen for 1 ½ uge siden. (…) Vi går nu i gang med at lave forslag til afgørelse.”

Læs også