Penge
0

Er dit forældrekøb omfattet af nye regler?

Spørgsmål: Der er indgået flere kommentarer og spørgsmål fra forskellige revisorer vedrørende artiklen den 11. august 2018 om forældrekøb.

S. A har spurgt om følgende: Den kildeartsbegrænsning du skriver om i dag, er det, fordi det er et “I/S”?

Svar: I nævnte artikel under deloverskriften ”Pas på reglerne om kildeartsbegrænsning” blev anført:

»Har forældrene valgt at købe ejendommen sammen, gælder i dag nogle nye regler om begrænset adgang til at anvende skattemæssige underskud fra udlejningsvirksomheden, kaldet ”kildeartsbegrænsning”. Reglerne medfører, at hvor forældrene har indgået en skriftlig aftale om det fælles ejerskab til forældrekøbsboligen - hvilket nok kan være aktuelt, hvis forældrene f.eks. er skilt - kan et skattemæssigt underskud ved drift af lejligheden, opgjort efter ovenstående regler, ikke fradrages i anden indkomst, men kun modregnes i senere års eventuelle positive nettoindkomst fra udlejning af forældrekøbsboligen.«

Brevkasse: Spørg om penge

Spørgsmål, der udvælges til besvarelse, kan bringes under mærke, men redaktionen skal kende spørgerens identitet og adresse. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte spørgsmål.

Svarene i brevkassen er ikke individuel rådgivning, men generel orientering, der bringes uden ansvar for Jyllands-Posten. Spørgsmål besvares ikke privat.

Skriv til os

  • E-mail: tommy@v.dk
  • Postadresse: Morgenavisen Jyllands-Posten, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J - mrk: "Spørg om penge"

Denne bemærkning drejer sig om den såkaldte kildeartsbegrænsning, som nok kan fortjene lidt uddybende bemærkninger:

Efter reglerne om kildeartsbegrænsning, der tidligere er kort omtalt i disse spalter, kan et skattemæssigt underskud i et erhvervsdrivende, transparent selskab, f.eks. et erhvervsdrivende interessentskab, hvor deltagerne ikke arbejder aktivt i 50 timer om måneden, ikke modregnes i anden indkomst, eksempelvis anden erhvervsmæssig indtægt eller skattepligtige indtægter i øvrigt som f.eks. løn. Reglerne herom er nærmere omtalt i disse spalter den 20. januar 2018.

Loven omtaler ikke specifikt forældrekøb, men hvis begge ægtefæller ejer forældrekøbslejligheden, er der tale om et interessentskab. Da forældrekøbslejligheder efter gældende praksis kan indgå i virksomhedsskatteordningen, er der tale om et erhvervsdrivende interessentskab.

Det er ikke sandsynligt, at ægtefællerne bruger 50 timer om måneden på denne udlejningsvirksomhed. Denne forudsætning for at anvende reglerne om kildeartsbegrænsning er derfor også opfyldt.

Folketinget har ganske vist forsøgt at holde mindre, uformelle interessentskaber udenfor de skærpede regler. Men det gælder kun, hvis der ikke er indgået en selskabsaftale. Har forældrene indgået en sådan selskabsaftale, vil forældrene blive omfattet af kildeartsbegrænsningen.

Begrebet ”selskabsaftale” er ikke defineret i loven. Men i en nyere afgørelse fra Skat er det lagt til grund, at også en kort aftale, der indeholder summariske bestemmelser om fordeling af indtægter og udgifter, afvikling af samejet mv. er tilstrækkeligt til, at der indtræder kildeartsbegrænsning.

Det bemærkes ordensmæssigt, at den pågældende sag omhandlede en aftale mellem forældrene og et barn om successiv overtagelse af en landbrugsejendom.

Det er følgelig min vurdering, at et forældrekøb vil være omfattet af de nye regler om kildeartsbegrænsning, hvis der mellem forældrene er indgået en aftale, der regulerer forholdet mellem forældrene. Er der ikke indgået nogen selskabsaftale, vil forældrene ikke blive omfattet af disse regler.

BRANCHENYT
Læs også