Privatøkonomi

Nye regler om begrænsning af fradrag ved underskud i I/S’er

Folketinget vedtog i juni 2017 nye regler for underskudsbegrænsning ved investeringer i visse anpartsprojekter gennem partnerselskaber m.v. Den vedtagne lov endte med også at omfatte visse interessentskaber. Sidstnævnte forhold har ikke fået den fortjente opmærksomhed, da loven må antages at få betydning for mange skatteydere, herunder f.eks. familielandbrug, hvor der er svingende indtægter, og gårdens drift i dårlige perioder finansieres af ejerens lønindtægter.

Det er i dansk skatteret hovedreglen, at har en skatteyder flere erhvervsmæssige aktiviteter, og giver én af disse aktiviteter underskud, kan dette underskud fratrækkes i anden indkomst. Og er der fortsat et uudnyttet underskud, kan underskuddet overføres til fra-drag hos ægtefællen, og et eventuelt resterende underskud kan overføres til fradrag i egen indkomst i de efterfølgende år.

Med loven fra juni 2017 er der indført kildeartsbegrænsning af underskud for en række transparente selskaber, herunder interessentskaber, I/S’er. Loven vil kunne få betydning for bl.a. mindre interessentskaber bestående af to fysiske personer...

Læs også