Privatøkonomi

Indehavere i partnerselskaber mister deres skattefordele

Den 1. januar 2018 trådte en ny lov i kraft, hvorefter deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagernes indkomst fra dette selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Loven må antages at få endog meget stor betydning for bl.a. liberale erhverv, herunder revisorer og advokater.

I 2015 rettede Skatterådet henvendelse til skatteministeren med opfordring til at imødegå en udfordring i skattelovgivningen. Det anføres bl.a. i skrivelsen, at: »Udfordringen består således i, at man som deltager i f.eks. et såkaldt partnerselskab – ved at erhverve selv en meget lille andel i form af en aktie i partnerselskabet – kan blive behandlet som selvstændigt erhvervsdrivende, men uden at man bærer en reel økonomisk risiko og uden reelt at have større indflydelse end en lønmodtager.«

Et partnerselskab er et transparent selskab, dvs. et selskab, der er en selvstændig juridisk enhed, men hvor driftsresultatet beskattes hos ejerkredsen. Problemet er nærmere, at er der eksempelvis tale om et partnerselskab, er deltagernes hæftelse begrænset, men en ny ejer med selv en ubetydelig ejerandel vil overgå til beskatning efter de fordelagtige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Det gælder, selv om deltageren reelt ikke har nogen synderlig økonomisk risiko som følge af den begrænsede hæftelse og heller ikke har større indflydelse end en lønmodtager...

Læs også